171
Wydział Upowszechniania Zasobów

Wydział Upowszechniania Zasobów

Wydział Upowszechniania Zasobów – zadania

Do zadań Wydziału Upowszechniania Zasobów (WUZ) należy w szczególności: Planowanie strategii informacyjno-promocyjnej Ośrodka. Realizacja działań informacyjnych poprzez prowadzenie stron internetowych, intranetu, Biuletynu Informacji Publicznej i obsługę kanałów komunikacji z odbiorcami. Upowszechnianie informacji dotyczącej rezultatów i produktów wypracowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne Ośrodka w zakresie wychowania, kształcenia ogólnego, specjalnego oraz zawodowego i ustawicznego. Upowszechnianie i promowanie nowatorskich koncepcji oraz innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych stosowanych w polskim systemie oświaty […]

Wizyta przedstawicieli Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji

19 października w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych oraz Zagranicznego Wykształcenia Wyższego NOKUT – Magdaleną Serej, Szymonem Wylegą oraz Silje Molander. Podczas spotkania o kwalifikacjach zawodowych opowiadali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).

Regulamin publikowania informacji w serwisie internetowym Ośrodka Rozwoju Edukacji

Serwis internetowy Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) ore.edu.pl, w tym: newsletter.ore.edu.pl, https://www.facebook.com/OsrodekRozwojuEdukacji/, youtube.com/user/oreedu) są narzędziami komunikacji z odbiorcami oraz przestrzenią upowszechniania zasobów edukacyjnych Ośrodka. W części serwisu pod nazwą „ORE poleca” oraz w newsletterze na profilach społecznościowych mogą być zamieszczane informacje wytworzone przez podmioty zewnętrzne, podejmujące inicjatywy na rzecz rozwoju edukacji. Ośrodek upowszechnia w szczególności wydarzenia i inicjatywy realizowane przez inne instytucje (rządowe, samorządowe) oraz organizacje pozarządowe, w których udział jest nieodpłatny. […]

Wizyta studyjna nauczycieli z Austrii

14 lipca gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie 18-osobową delegację austriackich nauczycieli szkół średnich, zajmujących się w swojej pracy z uczniami tematyką żydowską, Holokaustem i zagadnieniami związanymi z II wojną światową. Wizyta została przygotowana we współpracy z Ambasadą RP w Austrii i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Czytaj więcej

Wizyta studyjna z Macedonii w ORE

30 maja gościliśmy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Kształcenia Dorosłych w Republice Macedonii. Celem wizyty w naszym kraju było poznanie polskich doświadczeń we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron przedstawiła system naszego szkolnictwa zawodowego i zmiany, jakie zachodzą w nim na skutek reformy.

Przedstawiciele włoskiego systemu szkolenia zawodowego w ORE

Wczoraj (30 listopada) gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji przedstawicieli włoskiego systemu szkolenia zawodowego z Regionu Piemont. Czternastoosobowa grupa składała się z przedstawicieli centrum szkolenia, dyrektorów szkół i ośrodków doskonalenia zawodowego, przedstawicieli urzędów pracy, władz lokalnych odpowiedzialnych za szkolenie zawodowe.

Spotkanie z delegacją z Tunezji

23 listopada 2016 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł delegację z Tunezji, reprezentowaną przez przedstawicieli tunezyjskiego Ministerstwa Edukacji i organizacji „Afreecan”. Organizacja ta zajmuje się wdrażaniem programu „Democracy in Progress” w ramach projektu „Aktywizacja diaspory tunezyjskiej w Polsce na rzecz rozwoju kraju pochodzenia” (finansowanego przez MSWiA). Celem spotkania było zapoznanie gości z Tunezji z procesem demokratyzacji w Polsce po roku 1989 oraz wpływem tego procesu na polski system edukacji.

Wizyta studyjna z Turcji

26 października spotkaliśmy się z przedstawicielami kilku tureckich ministerstw – edukacji, pracy i polityki społecznej, zdrowia – potencjalnych beneficjentów funduszy dla zatrudnienia, edukacji, kształcenia i integracji społecznej. Naszych gości interesowały europejskie systemy wdrażania, zarządzania i monitorowania oraz przestrzegania dobrych praktyk we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Austriaccy nauczyciele w ORE

15 lipca 2016 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł piętnastoosobową grupę nauczycieli z Austrii. Była to już druga wizyta studyjna organizowana przez Ambasadę RP w Wiedniu, w obecności II sekretarza Ambasady Joanny Klepackiej. Trzon grupy stanowili nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych, realizujący w swojej pracy z uczniami projekty dotyczące historii Żydów w Europie oraz Holokaustu.

Wizyta przedstawicieli Islandii

9 maja Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) odwiedziła grupa islandzkich urzędników, którzy w Reykjaviku oraz całym przyległym do stolicy Islandii regionie są odpowiedzialni za edukację obowiązkową. Wizyta przygotowana została we współpracy z Uniwersytetem Otwartym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach projektu „Educational System in Poland”.