393
Kształcenie i wychowanie

Kształcenie i wychowanie

7 czerwca 2019

Badania i raporty

Polecamy Państwa uwadze ostatnie badania poświęcone zdrowiu i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Liczymy, że będą pomocne przy opracowaniu diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły.

(więcej…)

18 października 2018

TROS-KA – wersja elektroniczna narzędzia

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia poradniom psychologiczno-pedagogicznym aplikację elektroniczną  umożliwiającą korzystanie z zestawu narzędzi diagnostycznych wchodzących w skład modelowego zestawu narzędzi TROS-KA dla uczniów w wieku od 9 do 13 lat – obszar emocjonalno-społeczny, w tym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (więcej…)

21 marca 2018

Materiały dla pracowników systemu doskonalenia nauczycieli (podstawa programowa)

Ośrodek Rozwoju Edukacji − w ramach przygotowań do wdrożenia nowej podstawy programowej − opracował materiały i przeprowadził konferencje dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia, nauczycieli i konsultantów oraz doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów.

Materiały wraz z prezentacjami do podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 posłużyły pracownikom publicznych placówek doskonalenia do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w całej Polsce. Komplet materiałów udostępniamy Państwu na stronie ORE.

Relacje z poszczególnych konferencji są dostępne pod następującymi linkami:

22 stycznia 2018

Inspiracje muzyczne

Klasa 3

Inspiracje muzyczne − materiał pomocniczy do pracy z podręcznikiem Nasza szkoła. Klasa 3. [pdf. 11.5 MB]

Karty pracy − materiał do poradnika dla nauczycieli Inspiracje muzyczne. Klasa 3.[pdf. 8.00 MB]

W trzeciej klasie

Pani Jesień gości w lesie

Trojak – śląski taniec ludowy

Piechota

Przyjaciel na medal

Cicha noc (kolęda)

Mizerna, cicha (kolęda)

Oj, maluśki, maluśki (kolęda)

Lulajże, Jezuniu (kolęda)

Dzisiaj w Betlejem (kolęda)

To kujawiak

Gdy się marzy…

W moim domu

Lubię bale

Rap na koniec lata

Order Uśmiechu

Wśród obrazów

Moje sny

Znaki interpunkcyjne

Kosmiczna przygoda

Siedem waliz

Zapusty

Opracowania muzyczne tekstów z podręcznika

Klasa 2

Inspiracje muzyczne − materiał pomocniczy do pracy z podręcznikiem Nasza szkoła. Klasa 2

Karty pracy − materiał do poradnika dla nauczycieli Inspiracje muzyczne. Klasa 2.[pdf. 8.00 MB]

 

Filmy instruktażowe − do nauki gry na dzwonkach − materiały do poradnika dla nauczycieli Inspiracje muzyczne. Klasa 2.

WRZESIEŃ

O uśmiechu

Październik

Kolorowa zagadka

Listopad

Sposób na nocne strachy

Piosenka małego patrioty

GRUDZIEŃ

Uroki zimy

Wigilia

STYCZEŃ

Góry mają moc (refren)

Góry mają moc (Całość)

Jak ja się cieszę

LUTY

Bardzo zdrowa piosenka zimowa

MARZEC

Wiosenne święta

KWIECIEŃ

Wiosenna poleczka

Zielony dom

MAJ

Rower

Majówka

CZERWIEC

Przygoda z czytaniem

Piosenka na koniec roku szkolnego

Jeszcze tylko chwilek parę

Klasa 1

Inspiracje muzyczne do podręcznika Nasz elementarz. Klasa 1

 

Wrzesień

No to co?

Właśnie my

W naszej klasie jak w rodzinie

Październik

Lewo, prawo, lewo

Jesienne popołudnie

Listopad

Co to za dzień?

Grudzień

Jam jest dudka

Styczeń

Zimowa jazda

Luty

Zegar i czas

Marzec

Pachnąca wiosna

Kwiecień

Alfabet

Płynie Wisła, płynie

Malowane bajki

Czerwiec

Słoneczne lato

21 września 2015

Edukacja matematyczna

Okiem eksperta

Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1–3. Seria „Ex cathedra”
Podejście konstruktywistyczne do matematycznej edukacji wczesnoszkolnej. Seria „Ex cathedra”

Poradniki i materiały edukacyjne

Programy nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej, w tym edukacji matematycznej:

Scenariusze zajęć

Materiały metodyczne dla nauczycieli opublikowane, stanowiące obudowę podręczników „Nasz elementarz” i „Nasza szkoła”

 • Poradnik dla nauczyciela klasy II szkoły podstawowej. Edukacja matematyczna (wersja elektroniczne do pobrania ze strony naszelementarz.men.gov.pl/poradnik-dla-nauczyciela). Autorki poradnika, Wioletta Jenderko i Barbara Wałecka, towarzyszą nauczycielowi w wyborze inspirujących zadań. Przedstawiają, w jaki sposób dzieci − przez działanie, konstruowanie i doświadczanie − potrafią samodzielnie odkrywać reguły, zależności, prawa matematyczne.
 • Karty pracy dla ucznia oraz Tygodniowe plany pracy (naszelementarz.men.gov.pl/poradnik-dla-nauczyciela/);
 • zasoby do samodzielnego tworzenia zindywidualizowanych kart pracy, dostępne poprzez specjalnie zbudowaną aplikację internetową Generator kart pracy.

E-podręczniki do matematyki

E-podręczniki do matematyki, przygotowane przez partnera projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” − Politechnikę Łódzką, zawierające m. in. interaktywne ćwiczenia prowadzone za pomocą nowoczesnego narzędzia dydaktycznego GeoGebra. W podręcznikach do matematyki liczba zadań jest większa niż we wszystkich dotychczas wydrukowanych podręcznikach w Polsce. To dzięki zastosowaniu interaktywnych otwartych i zamkniętych zadań generatorowych o dynamicznie zmieniających się współczynnikach. Towarzyszą im wizualizacje graficzne oraz system weryfikacji poprawności odpowiedzi. W sumie w e-podręcznikach zamieszczonych będzie blisko 4000 lekcji i zajęć, w tym ok. 1000 lekcji z matematyki i ok. 790 lekcji z przedmiotów przyrodniczych.

Sieci współpracy i samokształcenia

 • Matematyka w edukacji wczesnoszkolnejPropozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki szkół podstawowych

 

16 lipca 2015

Uczeń zdolny

Test Uzdolnień Wielorakich − Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych

Diagnoza ucznia zdolnego stanowi jedno z ważnych zagadnień w edukacji. Podstawowym zadaniem procesu diagnostycznego w środowisku dzieci zdolnych jest:

 • wczesne zidentyfikowanie potencjału dziecka,
 • szerokie ujęcie diagnozowanych zdolności,
 • wystandaryzowany sposób pomiaru,
 • wielowymiarowy pomiar.

Zachęcamy do zapoznania się i stosowania w praktyce Testu Uzdolnień Wielorakich.

Testu Uzdolnień Wielorakich – narzędzia i materiały.

 

30 czerwca 2015

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży − materiały do pobrania

1 czerwca 2015

Test Uzdolnień Wielorakich (TUW)

Test Uzdolnień Wielorakich − Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych

Diagnoza ucznia zdolnego stanowi jedno z ważnych zagadnień w edukacji. Podstawowym zadaniem procesu diagnostycznego w środowisku dzieci zdolnych jest:

 • wczesne zidentyfikowanie potencjału dziecka,
 • szerokie ujęcie diagnozowanych zdolności,
 • wystandaryzowany sposób pomiaru,
 • wielowymiarowy pomiar.

Zachęcamy do zapoznania się i stosowania w praktyce Testu Uzdolnień Wielorakich.

Zestaw narzędzi diagnostycznych obejmuje:

Podręcznik składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera koncepcję wspierania ucznia w rozwoju, w tym także diagnozowania jego uzdolnień. Druga część dostarcza materiałów metodycznych do pracy z uczniem zdolnym. Materiał ten zawiera także szczegółowy opis cech charakteryzujących ucznia uzdolnionego oraz związane z nimi wytyczne do pracy z takim dzieckiem. W podręczniku zaprezentowano także kilka szczegółowych scenariuszy dotyczących pracy z uczniem uzdolnionym.

Wyżej opisane zestawy narzędzi diagnostycznych zostały rozesłane w wersji papierowej odpowiednio do szkół należących do Sieci Szkół Odkrywców Talentów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zestaw narzędzi diagnostycznych TUW jak i dodatkowe materiały merytoryczne oraz klucze są bezpłatne.
Ze względu na konieczność zadbania o to, aby materiały testowe były w należyty sposób chronione, a ich wyniki były poufne i rzetelne instytucje (szkoły podstawowe lub poradnie psychologiczno-pedagogiczne) zainteresowane otrzymaniem klucza do właściwego testu prosimy o bezpośredni kontakt za pomocą formularzy zgłoszeniowych.

Wypełniony i podpisany przez dyrektora placówki/szkoły formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46 a, 00-644 Warszawa z dopiskiem: Klucz do TUW.

Uprzejmie informujemy, że klucz do TUW będzie wysłany na adres poczty elektronicznej wskazanej w ww. formularzu zgłoszeniowym.

Elektroniczna aplikacja do testu TUW https://tuw.ore.edu.pl/

Aplikacja zawiera dwa moduły diagnostyczno-doradcze:

 • moduł obejmujący uczniów klas IV-VI
 • moduł dotyczący uczniów klas I-III.

Ponadto pozwala na:

 • przeliczanie danych na wyniki standaryzowane odniesione do norm ogólnopolskich oraz norm specyficznych dla wieku, płci i środowiska zamieszkania.
 • generowanie automatycznego raportu z wynikami badań i charakterystyką opisową właściwości osoby badanej.

W efekcie działania powyższych funkcji użytkownik otrzyma raport podsumowujący jego wyniki, pokazujący je w formie graficznej i zawierający zalecenia oraz przykładowe metody do pracy z osobą badaną.

Więcej informacji na temat TUW udzielają:
Artur Matejkowski
email: tuw@ore.edu.pl

Zapraszamy do współdziałania we wspieraniu uczniów w rozwoju.

Zestaw narzędzi oraz materiałów pomocniczych, w tym podręcznik do narzędzi został opracowany w ramach projektu systemowego prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

Załączniki:

24 maja 2015

Podręczniki

Podręczniki dla klasy 1

Podręczniki dla klasy 2

Podręczniki dla klasy 3