TROS-KA – wersja elektroniczna narzędzia

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia poradniom psychologiczno-pedagogicznym aplikację elektroniczną  umożliwiającą korzystanie z zestawu narzędzi diagnostycznych wchodzących w skład modelowego zestawu narzędzi TROS-KA dla uczniów w wieku od 9 do 13 lat – obszar emocjonalno-społeczny, w tym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Aplikacja ta pozwala na:

  • przeliczanie danych na wyniki standaryzowane odniesione do norm ogólnopolskich oraz norm specyficznych dla wieku, płci i środowiska zamieszkania;
  • generowanie automatycznego raportu z wynikami badań i charakterystyką opisową właściwości osoby badanej.

W efekcie działania powyższych funkcji użytkownik otrzyma raport podsumowujący wyniki po przeprowadzonej diagnozie.

Aby móc korzystać z elektronicznej wersji narzędzia TROS-KA, niezbędny jest indywidualny dla danej poradni klucz – tzw. TOKEN – nadawany przez ORE.

Udostępnienie przez ORE ww. klucza może nastąpić tylko na podstawie:

  • Porozumienia dla poradni, które nie podpisały z ORE porozumienia na stosowanie narzędzia w 2017 r. w chwili otrzymania jego wersji papierowej lub
  • Aneksu do Porozumienia dla poradni, które podpisały porozumienie
    z ORE w 2017 r., w chwili otrzymania wersji papierowej narzędzia TROS-KA
  • oraz Formularza zapotrzebowania na TOKEN  do wersji elektronicznej narzędzia TROS-KA (dla wszystkich poradni).

W związku z powyższym należy wydrukować trzy egzemplarze Porozumienia lub Aneksu do Porozumienia (w zależności od sytuacji danej poradni, która została opisana powyżej) oraz jeden egzemplarz formularza zapotrzebowania na TOKEN do wersji elektronicznej narzędzia TROS-KA.

Dokumenty wypełnione i podpisane przez dyrektora poradni, wyłącznie w formie papierowej, należy przesłać pocztą na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa z dopiskiem TROS-KA –  TOKEN.

Aplikacja elektroniczna do modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA została opracowana w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 570 83 40 lub 22 570 83 47.

Załączniki

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2020