242
Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Aktualności

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych

W dniach 2­–3 marca 2020 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych „Propozycja nowych standardów wczesnego wspomagania rozwoju – konsultacje”.

Spotkanie superwizyjne dla Liderów ds. WWRD

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 24-25 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie superwizyjne dla Liderów ds. wczesnego wspomagania rozwoju. Nowe metody pracy terapeutycznej z rodzicami małego dziecka z niepełnosprawnością. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem spotkania było doskonalenie wiedzy i umiejętności Liderów ds. WWRD w zakresie kompleksowego działania wobec dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny poprzez: zapoznanie z nowym modelem […]

Jedenaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

W dniach 26-27 lutego 2020 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się jedenaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN: Beata Kosiec – Naczelnik Wydziału Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa przedstawiciel Ośrodka […]

Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole – podsumowanie szkolenia

W dniach 5-6 marca 2020 r. odbyło się szkolenie „Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole”. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie zaburzeń zachowania i emocji występujących u dzieci i młodzieży. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Ośrodka Rozwoju Edukacji. Podczas szkolenia szczególny nacisk został położony na omówienie zachowań trudnych w odniesieniu do towarzyszących im chorób i traumatycznych wydarzeń, które mają wpływ na funkcjonowanie dzieci […]

Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi i szkołami/placówkami specjalnymi w kontekście edukacji włączającej

W seminarium zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji wzięli udział przedstawiciele współpracujących ze sobą szkół ogólnodostępnych i szkół/placówek specjalnych oraz organów prowadzących. Pracowano w dwóch grupach, a każde ze spotkań miało część plenarną i warsztatową.

Napisz tekst do Banku Dobrych Praktyk!

©TarasMalyarevich/Photogenica

Zapraszamy do współtworzenia Banku Dobrych Praktyk, służącego wymianie doświadczeń, współpracy środowiska oświatowego i dzieleniu się dobrymi praktykami w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w przedszkolu, szkole i placówce.

Prawne aspekty organizacji kształcenia ucznia zdolnego

Przedmiotem publikacji jest problematyka prawna dotycząca kształcenia i wychowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Autorka w syntetyczny sposób prezentuje zapisane w aktach prawnych kwestie rozpoznawania potrzeb i możliwości oraz udzielania wsparcia uczniom zdolnym, którzy de facto są uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W dalszej części opracowania szczegółowo omawia formy pracy skierowane do tej grupy, czyli indywidualny program nauki (IPN) i indywidualny tok nauki (ITN), podkreśla inspirującą i opiekuńczą funkcję, […]