163
Zarządzanie oświatą w samorządach

Zarządzanie oświatą w samorządach

Nabór na ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO)
7 lutego 2020

Nabór na ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO)

Informujemy, że w projekcie zakończone zostały prace nad wstępnymi założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST oraz rozpoczęto działania związane z przygotowaniem do realizacji zadań w ww. systemie dwóch grup specjalistów; ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) oraz ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO).

Zachęcamy wszystkich tych, którzy czują się na siłach aby wspierać, doradzać i dzielić się swoim doświadczeniem z samorządowcami.

Zgodnie z założeniami wypracowanego sytemu, pierwsza grupa ekspertów została zrekrutowana wśród samorządowców.

Aktualnie rozpoczynamy rekrutację do drugiej grupy ekspertów wśród zainteresowanych pracowników placówek doskonalenia nauczycieli ( publicznych/niepublicznych), trenerów, doradców itd.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, uzyskają wsparcie w formie szkolenia przygotowującego ich do pełnienia roli ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO). Będzie to 3 dniowe szkolenie, którego realizacja przewidziana jest w terminie 26-28 marca 2020r. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Eksperci realizujący zadania w ramach systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST – zgodnie z przyjętymi założeniami – pracują w teamach doradczych, składających się z eksperta ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) oraz eksperta ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO). Zróżnicowane kompetencje doradców mają zagwarantować bardziej wielowymiarowe podejście do napotkanych problemów i/lub rozpoznanych potrzeb pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz zaproponowanych sposobów ich rozwiązania. Wsparcie realizowane przez team doradczy będzie miało formę spotkań, szkoleń, konsultacji, ale również będzie to wsparcie zdalne udzielane na każdym etapie realizacji działań w JST.

W celu bardziej szczegółowego zapoznania się z rolą i zadaniami obu grup ekspertów zachęcamy do przeczytania Modelu doradztwa dla JST, w którym szczegółowo omówione zostały etapy doradztwa, metody pracy doradców oraz obszary w ramach których udzielane jest  wsparcie doradcze.

Szkolenie dla ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO) obejmie m.in. następujące zagadnienia:

 1. Omówienie modelu doradztwa dla JST.
 2. Rola i zadania ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO) w systemie wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST. Kanon kompetencji.
 3. Podstawy prawa oświatowego.
 4. Partycypacja społeczna w kontekście systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST. Przygotowanie i prowadzenie debat. Wymiana doświadczeń.
 5. Model doradztwa ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych w nim metod pracy.
 6. Planowanie pracy w teamie doradczym cz. 1 (zasady współpracy, etyka, podział zadań, studium przypadku).
 7. Planowanie pracy w teamie doradczym cz. 2 (Harmonogramy Działań Rozwojowych
  w praktyce).

Po zakończeniu ww. szkolenia, planowane jest przeprowadzenie pilotażu opracowanych założeń systemowych, których celem jest wsparcie, doskonalenie i rozwój pracowników JST. Pilotaż zostanie zrealizowany w 3 regionach (województwach w kraju) przez wybrane teamy (dwójki) doradcze, składające się z ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej i ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji.

Zakłada się, że efektem przeprowadzonego pilotażu będzie:

 1. weryfikacja opracowanych założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST na podstawie uwag zgłoszonych zarówno przez ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej, jak i przez uczestniczące w nim JST,
 2. usprawnienie zarządzania lokalną oświatą w obszarach wybranych przez jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w pilotażu ( w jednym z 3 regionów),
 3. przygotowanie dwóch grup do realizacji zadań związanych ze wsparciem, doskonaleniem i rozwojem pracowników JST; grupy samorządowców do pełnienia roli ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) oraz grupy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i/lub trenerów do pełnienia roli ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO), którzy swoje zadania będą realizować w teamach doradczych.  

Docelowo zakłada się, że przygotowani eksperci będą realizować następujące zadania w systemie;

Zadania ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO):

 1. Wsparcie merytoryczne JST w rozwoju organizacji.
 2. Uświadamianie potrzeby własnego rozwoju oraz rozwoju organizacji.
 3. Wspieranie w diagnozowaniu potrzeb rozwojowych pracowników oraz organizacji.
 4. Doskonalenie pracowników JST w zakresie rozwoju osobistego i społecznego.
 5. Doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania planów rozwoju oświaty i/lub harmonogramów działań rozwojowych w wybranym przez JST obszarze.
 6. Konsultacje na etapie monitorowania wdrażania działań rozwojowych.
 7. Współudział w ocenie efektów wdrażanych działań rozwojowych.
 8. Inspirowanie do podejmowania innowacyjnych działań poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem oraz wskazywanie dobrych praktyk.
 9. Zachęcanie pracowników JST do korzystania z dostępnych metod i form wsparcia.
 10. Wspieranie w rozwoju umiejętności przywódczych dla kadry zarządzającej lokalną oświatą.
 11. Wskazywanie możliwości wykorzystania zasobów do zarządzania oświatą, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wywodzących się z informatyki.
 12. Wspieranie JST w budowaniu partycypacyjnego modelu zarządzania oświatą poprzez organizację i moderowanie debat społecznych i spotkań dialogowych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zapewnia i pokrywa koszty osobom zrekrutowanym;

 1. uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym (3 dni, razem 20 godz.);
 2. noclegi i wyżywienie związane z uczestnictwem w szkoleniu.

Nabór zainteresowanych:

Warunkiem zrekrutowania jest wypełnienie i przesłanie w wersji elektronicznej Formularza rekrutacyjnego w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. na adres mailowy: piotr.matuszak@ore.edu.pl ,

Przesłanie Formularza Rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata na szkolenie dla ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji.

Wyniki rekrutacji JST do pilotażu zostaną opublikowane na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji
w zakładce Zarządzanie oświatą w samorządach – Etap II do 5 marca 2020 r.

Kontakt w sprawach dotyczących naboru: Piotr Matuszak, e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl,
tel. 22 570 83 42.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki

3 lutego 2020

Harmonogramy działań rozwojowych (HDR)

Efektem działań projektowych realizowanych w ramach pilotażu modelu doradztwa dla JST było przygotowanie przez uczestniczące w nim samorządy harmonogramów działań rozwojowych (HDR). Zakres opracowanych HDR-ów obejmuje jeden z wybranych przez JST obszarów (z 12 opracowanych), który zdaniem organu prowadzącego – po przeprowadzonej diagnozie – sprawiał największe trudności.

Harmonogramy Działań Rozwojowych zostały opracowane według przekazanego samorządowcom wzoru zawierającego określone (niezbędne) elementy. Wszystkie przygotowane w ramach pilotażu HDR-y zostały poprzedzone pełnym cyklem doradztwa, na który składały się:

 • wybór obszaru wsparcia przez JST,
 • diagnoza potrzeb oraz wybór priorytetów rozwojowych,
 • opracowanie harmonogramu działań rozwojowych,
 • wyznaczenie kierunków wdrożenia, w tym wybór narzędzi i rozwiązań zarządczych.

Prezentujemy 35 opracowanych harmonogramów działań rozwojowych. Zostały one pogrupowane według typów jednostek samorządu terytorialnego, tj. harmonogramy gmin wiejskich, harmonogramy gmin miejsko-wiejskich, harmonogramy gmin miejskich oraz powiatów.  Opracowane przez samorządy uczestniczące w pilotażu, HDR-y będą stanowić podstawę podjęcia działań wdrożeniowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Każdy z harmonogramów przewiduje inny okres realizacji, nie mniej w styczniu 2020 roku planujemy przeprowadzenie monitoringu wdrażania opracowanych HDR-ów. Wyniki monitoringu zostaną przedstawione w formie raportu na stronie internetowej projektu.

Wdrożenie harmonogramów podsumowane zostanie w formie (do wyboru przez JST);

 • opisu dobrej praktyki samorządowej,
 • studium refleksji (w oparciu o etapy dyskusji zogniskowanej),
 • minireportażu z wywiadem.

Zachęcamy do zapoznania się z HDR-ami opracowanymi przez samorządy, stanowią one, bowiem przykład praktycznego radzenia sobie samorządowców z wyzwaniami, jakie napotykają w swojej pracy. Są także przykładem – wykorzystania elementów planowania strategicznego w zarządzaniu oświatą na poziomie lokalnym. Mechanizm uruchamiania działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemów – od diagnozy do wdrożenia zaplanowanych działań – przynosi bardziej wymierne efekty niż praca opierająca się na intuicji pracowników i nieprzemyślanych decyzjach.

Harmonogramy działań rozwojowych gmin wiejskich:

Harmonogramy działań rozwojowych gmin miejskich:

Harmonogramy działań rozwojowych powiatów:

Harmonogramy działań rozwojowych gmin miejsko-wiejskich:

Kolejne HDR-y będą zamieszczane sukcesywnie – po redakcji merytorycznej i korekcie językowej.

©alphaspirit/photogenica
11 grudnia 2019

Samorządowe przykłady dobrych praktyk – nowa zakładka

Zachęcamy wszystkich samorządowców, którzy poszukują nowych rozwiązań, pragną modyfikować dotychczasowe sposoby działania, usprawniać czy udoskonalać własne metody zarządzania oświatą – do zapoznania się z samorządowymi przykładami dobrych praktyk. W tym celu uruchamiamy nową zakładkę – przykłady dobrych praktyk. (więcej…)

10 grudnia 2019

Zarządzanie oświatą w samorządach – przykłady dobrych praktyk

Materiały

4 grudnia 2019

Aktualizacja dotacji oświatowych oraz środki na doskonalenie zawodowe i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w budżecie JST. Szkolenie dla samorządowców

Serdecznie zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie poświęcone w całości zagadnieniom prawnym, dotyczącym dotacji oświatowych ( ich aktualizacji w 2019 r.) oraz planowania środków na doskonalenie zawodowe i pomoc zdrowotną nauczycieli. (więcej…)