Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi – zadania

Zakres zadań Wydziału

 1. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie realizacji projektu;
 2. współpraca merytoryczna w obszarze wspomagania szkół i placówek oświatowych i doskonalenia nauczycieli, z zespołami realizującymi projekty pozakonkursowe w ramach  Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Programu Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020;
 3. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w zakresie organizowania i prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej;
 4. wspieranie poradni psychologiczno-pedagogicznych w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów w obszarze diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz postepowania postdiagnostycznego;
 5. wspieranie poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie ich zadań w obszarze poradnictwa, diagnozy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
  1. przygotowywanie programów i narzędzi oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji;
  2. opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych dotyczących diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia procesu postdiagnostycznego;
  3. realizacja zadań dotyczących tematyki planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym prowadzenia diagnozy z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych;
 6. wspieranie poradni psychologiczno-pedagogicznych w odnoszeniu jakości i efektywności ich działań;
 7. podejmowanie inicjatywy służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym prowadzenia postępowania diagnostycznego i postdiagnostycznego.

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2017