239
Patronaty 2013

Patronaty 2013

XIV Ogólnopolski konkurs „Tomik Literacki Młodych Autorów” o tematyce przyrodniczej

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań literackich i przyrodniczych wśród jego młodych uczestników. Prace konkursowe wykonują dzieci przy użyciu najróżniejszych technik plastycznych. Bogactwo naturalnych materiałów używanych w tym szczególnego rodzaju edytorstwie, rozmach oraz pomysłowość – świadczą o niezwykłej wyobraźni dzieci.

Konferencja i konkurs w ramach „III Regionalnego Dnia Bezpiecznego Internetu”

III Regionalny Dzień Bezpiecznego Internetu jest imprezą cykliczną, obejmującą swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu chełmskiego oraz województwa lubelskiego. Dwie pierwsze edycje nosiły nazwę Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu oraz II Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu.

XXIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pod hasłem „Matematyka na czasie”

Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska nauczycieli matematyki oraz prowadzenie w tym środowisku działalności szkoleniowej. Tematyka konferencji wiąże się z najnowszymi tendencjami w nauczaniu matematyki i reformą oświaty aktualnie realizowaną w Polsce. Podczas konferencji odbywają się warsztaty matematyczne, wykłady i dyskusje na wybrane tematy.

VI Powiatowy Konkurs Informatyczny w Szczecinku

Tegoroczny konkurs jest szóstą edycją tego przedsięwzięcia. Celem konkursu jest popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród młodzieży oraz kreowanie młodych talentów w tej dziedzinie.

VII Kongres Prawa Oświatowego

Pierwszy dzień kongresu poświęcony będzie głównie bieżącym problemom prawnym polskiej oświaty. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawią założenia nowej ustawy rekrutacyjnej do szkół i przedszkoli. Poruszymy też problematykę nowych zasad nadzoru pedagogicznego oraz organizacji egzaminów maturalnych od 2015 r., a także omówimy zmiany w Karcie Nauczyciela.

Projekt „Komiksy ekonomiczne”

Celem całego projektu jest upowszechnienie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków, a w szczególności wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pokazanie, że każdy z nas ma na co dzień do czynienia z gospodarką, której mechanizmy powinien rozumieć.

Festiwal filmowy „Życie pod specjalnym nadzorem”

Zaproszenie do udziału w festiwalu i imprezach towarzyszących kierujemy do placówek zajmujących się resocjalizacją, a więc młodzieżowych ośrodków wychowawczych, poprawczaków, zakładów karnych, a także osób indywidualnych, np. absolwentów tychże, a więc osób, których życie jest w jakiś sposób związane z resocjalizacją i które same odczuły, czym jest niedostosowanie i wykluczenie społeczne. Podczas „Twórczych Spotkań” odbędą się pokazy konkursowe, które obejmą dwie kategorie: film dokumentalny oraz reportaż.

II Ogólnopolski konkurs na niemieckojęzyczną i/lub anglojęzyczną prezentację

Celem konkursu jest rozwijanie motywacji do poznawania języków obcych (a w szczególności języka niemieckiego i angielskiego); wdrażanie do nauki języka przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; popularyzowanie wiedzy dotyczącej zagadnień ogólnospołecznych, kulturowych i popularnonaukowych; doskonalenie umiejętności tworzenia wystąpień publicznych i argumentacji w języku obcym.

VII Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych pt. „Wczesna diagnoza zagrożeń”

Organizatorzy Kongresu pragną wraz z uczestnikami poruszyć problemy związane m.in. z: wczesną diagnozą trudności w uczeniu się czytania i pisania, funkcjonowaniem dziecka w szkole i poza nią, groomingiem, wczesną inicjacją seksualną, cyberprzemocą, przemocą wobec dziecka, edukacją prawną w szkole, wagarami uczniów, samobójstwami u dzieci i młodzieży, nowymi mediami elektronicznymi, stosowaniem technik behawioralnych w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu oraz zaburzeniami jedzenia u młodzieży szkolnej.