229
Wydział Innowacji i Rozwoju

Wydział Innowacji i Rozwoju

Edukacja Czytelnicza i Medialna

„Edukacja czytelnicza i medialna” to obszar poświęcony zagadnieniom związanym z rozwijaniem zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów, promowaniem i wspieraniem rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, jak również z mediami, Internetem, a także odpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznych (kształtowanie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji, poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów). Organizowane formy doskonalenia skierowane są do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. edukacji […]

Zarządzanie w szkole i placówce

W roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano następujące formy doskonalenia: Akademia umiejętności menedżerskich – szkolenie e-learningowe Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji menedżerskich nowo  powołanych dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Planowany termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2020 r. Kontakt: Bogusława Kalinowska tel. 22 570 83 25 e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl Forum dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli – Doradca metodyczny […]

Edukacja dziecka młodszego – WIR

Edukacja dziecka młodszego to obszar tematyczny poświęcony wychowaniu i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizowane formy doskonalenia skierowane są do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się wychowaniem przedszkolnym i edukacją w klasach I–III szkoły podstawowej. Obecne działania mają na celu doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wprowadzanych zmian, realizację priorytetów polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny oraz upowszechnianie produktów opracowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój […]

Wydział Innowacji i Rozwoju

Do zadań Wydziału Innowacji i Rozwoju (WIR) należy w szczególności: wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w zakresie kształcenia ogólnego; upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, służących rozwojowi przedszkoli, szkół i placówek; wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, […]

Wydział Innowacji i Rozwoju − Kontakt

Kierownik Wydziału Iwona Konopka tel. 22 570 83 24 iwona.konopka@ore.edu.pl Bogusława Kalinowska tel. 22 570 83 25 boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl Zespół Edukacji Czytelniczej i Medialnej Mariusz Malinowski tel. 22 570 83 45 mariusz.malinowski@ore.edu.pl Marcin Grzelak tel. 22 570 83 45 marcin.grzelak@ore.edu.pl Lokalizacja Wydziału: ul. Polna 46 a