522
Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

3 stycznia 2020

Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 – kontakt

Katarzyna Tuszyńska
Kierownik projektu
tel. 22 345 37 34
e-mail: katarzyna.tuszynska@ore.edu.pl

Magdalena Mrozkowiak
Ekspert główny merytoryczny
tel. 22 345 37 44
e-mail: magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl

Lidia Puławska
Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych
tel. 22 345 37 44
e-mail: lidia.pulawska@ore.edu.pl

Magdalena Łaban
Ekspert ds. konkursów i upowszechniania
tel. 22 345 37 44
e-mail: magdalena.laban@ore.edu.pl

Halina Tarasiewicz-Hunter
Główny specjalista ds. rozliczeń finansowych
tel. 22 345 37 44
e-mail: halina.tarasiewicz-hunter@ore.edu.pl

3 stycznia 2020

Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 – o projekcie

Idea projektu

Jednym ze sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – w dobie społeczeństwa informacyjnego – technologie informacyjno-komunikacyjne. Są one niezbędne w życiu codziennym i na rynku pracy. Rozwój kompetencji cyfrowych powinien odbywać się na każdym etapie edukacji i kariery zawodowej. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu kompetencji cyfrowych, lepszego dostosowania tempa nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów i dorosłych, a tym samym znacząco poprawi efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Cel projektu

Celem interwencji jest zwiększenie oferty pozaszkolnej formy kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez wyłonienie projektów, w ramach których zostaną opracowane modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto działania przewidziane do realizacji obejmują również odbiór e-zasobów do doradztwa zawodowego dla różnych grup wiekowych, przedstawiających kompleksową informację zawodoznawczą, które będą dostępne nie tylko dla specjalistów, ale również dla uczniów, ich rodziców i innych osób dorosłych do samodzielnego wykorzystania. W ramach tych zasobów powstaną również materiały dla dzieci zapoznające je ze światem zawodów, co wynika z potrzeby zapewnienia całożyciowego doradztwa zawodowego już od wczesnych etapów edukacyjnych.

Efekty projektu

Projekt pozakonkursowy pełni funkcję parasolową nad interwencją realizowaną w trybie konkursowym. W ramach projektu:

  • zostaną odebrane 223 modelowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (wraz z programami kursów umiejętności zawodowych), opracowane w ramach projektów konkursowych;
  • zostanie odebranych 137 informacji zawodoznawczych, opracowanych w ramach projektów konkursowych;
  • zostaną zorganizowane seminaria dla doradców edukacyjno-zawodowych, przeszkolonych wcześniej w projekcie pozakonkursowym ORE „Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, dotyczące wykorzystania modelowych programów nauczania i informacji zawodoznawczych, opracowanych w ramach projektów konkursowych”.

Adresaci projektu

  • nauczyciele, dorośli, uczniowie, rodzice jako partnerzy w wyborach edukacyjno-zawodowych dziecka,
  • beneficjenci konkursów.

Realizowane działania

W projekcie zaplanowano następujące działania:

  • odbiór merytoryczny 223 modelowych programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (wraz z programami kursów umiejętności zawodowych), opracowanych w ramach projektów konkursowych;
  • odbiór merytoryczny 137 informacji zawodoznawczych opracowanych w ramach projektów konkursowych;
  • przeprowadzenie weryfikacji zgodności opracowanych informacji zawodoznawczych z wymaganiami technicznymi portalu, na którym docelowo zostaną zamieszczone;
  • przeprowadzenie seminariów dla doradców edukacyjno-zawodowych przeszkolonych w projekcie pozakonkursowym ORE „Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, dotyczące wykorzystania modelowych programów nauczania i informacji zawodoznawczych, opracowanych w ramach projektów konkursowych”.

Czas trwania projektu

grudzień 2019 r. – luty 2021 r.

Numer projektu

POWR.02.14.00-00-0002/19

Wartość projektu

1 953 600,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE

1 646 494,08 zł

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
3 stycznia 2020

Startujemy z nowym projektem!

Aktualnie trwają prace organizacyjne nad realizacją zadania 1 „Odbiór modelowych programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz informacji zawodoznawczych”.