526
Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW_fot-aktualności
14 stycznia 2020

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – nowy projekt w ORE

Od 1 stycznia 2020 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji  rozpoczęto działania związane z przygotowaniem procedury grantowej, umożliwiającej utworzenie 14  Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Projekt ten jest ściśle związany z realizowanym już od września 2019 r. projektem pozakonkursowym. Po zakończeniu pierwszego etapu projektu środowisko przedszkoli, szkół i placówek specjalnych zostanie zaproszone do udziału w konkursie grantowym na utworzenie placówek specjalistycznego wsparcia dla nauczycieli.

O działaniach zaplanowanych w ramach projektu piszemy w zakładce O projekcie.

14 stycznia 2020

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – o projekcie

Nazwa projektu

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”
Numer projektu: POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19

O projekcie

Przedmiotem projektu jest wypracowanie rozwiązań, służących wspieraniu pracy szkół w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju wszystkich uczniów. Działania wspierające pracę nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy  z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami są początkiem uruchomienia odpowiedniego wsparcia w jednostce systemu oświaty.

Jednym z elementów budowanego systemu wsparcia  będą Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) – nowo tworzone instytucje, powstające na bazie szkół i placówek specjalnych, których celem stanie się wspieranie szkół ogólnodostępnych i podnoszenie jakości edukacji włączającej. W ramach realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” powstaną założenia oraz zasady funkcjonowania tych placówek. Eksperci wypracują także koncepcję pilotażu wraz z materiałami szkoleniowymi dla 14 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, wyłonionych w ramach procedury przyznawania grantów.

Pilotażowe wdrożenie Modelu SCWEW do praktyki edukacyjnej umożliwi weryfikację opracowanych zasad funkcjonowania, a ponadto przyczyni się do wzmocnienia kompetencji kadry pedagogicznej. Wykorzystanie środków finansowych zapewni szkołom dostęp do sprzętu specjalistycznego, niezbędny do wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka, w rejonie objętym działaniami każdego z nowo powstałych 14 SCWEW.

Planowane działania mają charakter nowatorski i doprowadzą do zmiany systemowej.

Projekt w skali ogólnokrajowej, jako inicjatywa służąca podniesieniu efektywności realizacji edukacji włączającej, jest realizowanym  po raz pierwszy  nowym rozwiązaniem w systemie edukacji w Polsce. Bazuje na dotychczasowych doświadczeniach i dobrych praktykach realizowanych przez różne podmioty (oświatowe i spoza systemu oświaty). Jest to projekt o charakterze pilotażowym, który będzie ściśle skorelowany z projektem pozakonkursowym.

Zaplanowane działania

 1. Opracowanie procedur związanych z przygotowaniem konkursu grantowego.
 2. Przeprowadzenie konkursu grantów na wybór SCWEW do realizacji pilotażu.
 3. Realizacja projektów grantowych dotyczących utworzenia 14 SCWEW, w tym:
  • doposażenie przedszkoli, szkół i placówek specjalnych pełniących rolę SCWEW w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne;
  • zatrudnienie dodatkowych specjalistów do wsparcia pracowników szkoły/przedszkola/placówki specjalnej w realizacji zadań SCWEW;
  • monitorowanie bieżących działań wdrożeniowych prowadzonych przez SCWEW;
  • złożenie sprawozdań z przeprowadzonych działań i wyników monitoringu.

Efekt projektu

Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami, poprzez utworzenie 14 SCWEW.

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

Wartość projektu: 31 088 194,30 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 27 979 374,87 zł