Oferta doskonalenia Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii

Lp. Nazwa zadania Forma realizacji Adresat Termin realizacji
1 Innowacyjne metody pracy z wychowankiem MOS/MOW: sztuka współczesna. szkolenie stacjonarne publikacja elektroniczna PRACOWNICY MOW/MOS/PDN/PPP II kwartał 2021
2 Ryzykowne zachowania psychoseksualne w okresie adolescencji. szkolenie stacjonarne PRACOWNICY MOW/MOS/PDN/PPP/ I/II
marzec-kwiecień 2021
3 Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży. Podstawy teoretyczne. szkolenie online PRACOWNICY MOW/MOS/PDN/PPP/ NAUCZYCIELE SZKÓŁ OGÓLNODOSTEPNYCH I kwartał 2021
zmiana na prośbę MEN na wrzesień- listopad 2020
4 Cyberprzemoc: jak uchronić dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem
w cyberprzestrzeni.
szkolenie online PRACOWNICY MOW/MOS, PDN I PPP, BP/ NAUCZYCIELE SZKÓŁ OGÓLNODOSTEPNYCH IV kwartał 2020
5 Metody w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie/ zagrożoną niedostosowaniem społecznym szkolenie online PRACOWNICY MOW/MOS,
PDN
PPP
IV kwartał 2020
6 Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej. szkolenie blended-learning PRACOWNICY MOW/MOS/PDN/PPP/NAUCZYCIELE II / III kwartał 2021
czerwiec/ lipiec 2021
7 Wyzwania i trudności dyrektora MOW/MOS: Zarządzanie kryzysowe.

w tym:
Poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności dyrektorów MOW/MOS w zakresie zarządzania kryzysowego.

szkolenia online KADRA KIEROWNICZA MOW/ MOS I kwartał 2021
8 Poziom spełniania standardów funkcjonowania MOW na podstawie monitoringu przeprowadzonego przez pracowników nadzoru pedagogicznego. publikacja elektroniczna (raport) KADRA KIEROWNICZA MOW, KURATORZY OŚWIATY, IV kwartał 2020 (grudzień)
9 Wychowankowie MOW/MOS są aktywni – upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. publikacja elektroniczna (Bank Dobrych Praktyk) Pracownicy MOW/MOS/PDN/PPP Zadanie realizowane w roku szkolnym 2020/2021
10 Raport na temat działań realizowanych w MOW z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. publikacja elektroniczna MEN I kwartał 2021
11 Poradnik Prawny Dyrektora MOW i MOS – aktualizacja treści publikacja elektroniczna KADRA KIEROWNICZA MOW I MOS II kwartał 2021
12 Obraz funkcjonowania MOW i MOS na podstawie raportów opracowanych przez kuratoria oświaty w latach 2019-2020 materiał PRACOWNICY WRS zadanie realizowane w roku szkolnym 2020/2021
13 Współorganizacja XI Kongresu Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych konferencja KADRA KIEROWNICZA MOW IV kwartał 2020 (wrzesień)
14 Współorganizacja III Międzynarodowej Konferencji „Innowacje w resocjalizacji nieletnich” . konferencja KADRA KIEROWNICZA MOW I INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W PROCESIE RESOCJALIZACJI NIELETNICH. II kwartał 2021

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2020