Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Nazwa projektu

Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW); numer projektu POWR.02.10.00-IP.02-00-001/19

O projekcie

Działania systemowe MEN zmierzają do opracowania zasad organizacji i finansowania edukacji włączającej, w tym systemu planowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia. Dąży się także do zapewnienia komplementarność działań podejmowanych w ramach projektów PO WER, w tym przede wszystkim adresowanych do kadry placówek systemu wspomagania, kadry kierowniczej szkół i pracowników jednostek samorządów terytorialnych. Potrzebne jest także zapewnienie spójności z działaniami podejmowanymi w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) zgodnie z przyjętym 2 czerwca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju dokumentem Wytyczne z zakresu realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Istotne jest także wykorzystanie doświadczenia i potencjału szkół i placówek specjalnych w podnoszeniu jakości edukacji włączającej. Projekt w skali ogólnokrajowej jest inicjatywą służącą podniesieniu efektywności realizacji edukacji włączającej poprzez opracowanie zasad funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

Opracowanie zasad funkcjonowania SCWEW, umożliwiających poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie edukacji włączającej.

SCWEW to nowo tworzona instytucja, powstająca na bazie szkół i placówek specjalnych, której celem jest wspieranie pracy szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniami ze SPE i podnoszeniu jakości edukacji włączającej. Docelowo planuje się stworzenie sieci Centrów Wsparcia w całej Polsce na podstawie opracowanych wytycznych i rekomendacji ilościowych i jakościowych.

Zaplanowane działania

Etap I

 • Utworzenie w ORE Centrum Koordynującego (CK)
 • Opracowanie modelu funkcjonowania SCWEW
 • Wyłonienie 14 SCWEW, w których przeprowadzony zostanie pilotażowe wdrożenie Modelu
 • Organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych na temat roli i zadań Centrów Wsparcia w systemie oświaty dla kadry SCWEW, szkół i JST

Etap II

 • Opracowanie programu szkoleń dla kadry SCWEW
 • Opracowanie pakietu szkoleń i materiałów szkol. na podst. programów szkolenia kadr SCWEW
 • Wypracowanie procedur i narzędzi do monitowania oceny stopnia realizacji i efektywności działań podejmowanych przez SCWEW
 • Podjęcie działań służących monitorowaniu i ewaluacji działań

Etap III

 • Opracowanie mechanizmu i narzędzi do procesu akredytacyjnego dla SCWEW
 • Zidentyfikowanie obszarów wymagających zmian w przepisach prawa, wypracowanie rekomendacji dotyczących funkcjonowania SCWEW w systemie edukacji oraz umożliwiających ich wdrożenie do praktyki edukacyjnej.

Efekty projektu

 • Opracowany i wdrożony w ramach ogólnopolskiego pilotażu Model SCWEW,
 • Przygotowana kadra specjalistów,
 • Opracowane pakiety szkoleniowe
 • Wypracowane rekomendacje w zakresie przepisów prawnych nt. funkcjonowania i finansowania działalności SCWEW.

Okres realizacji projektu:

 • 1 września 2019 – 30 listopada 2022

Dofinansowanie projektu:

 • Wartość projektu: 4 751 932,30 zł
 • Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 132 115,05 zł

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2020