Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – informacje o projekcie

Idea projektu

Jednym ze sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – w dobie społeczeństwa informacyjnego – technologie informacyjno-komunikacyjne. Są one niezbędne w życiu codziennym  i na rynku pracy, co stawia przed szkołami konieczność wprowadzania zmian w zakresie pracy z uczniami. Rozwój kompetencji cyfrowych powinien odbywać się na każdym etapie edukacji i kariery zawodowej. Realizacja projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” przyczyni się do lepszego dostosowania systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocni system kształcenia branżowego.

Cel projektu

Celem projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej. Projekt zakłada synergię działań w tym zakresie z projektami konkursowymi MEN, które opracowały lub opracowują e-zasoby do kształcenia zawodowego i ogólnego.

Efekty projektu

 • opracowanie koncepcji, założeń oraz standardów umożliwiających  stworzenie 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego w ramach 3 projektów konkursowych
 • stworzenie systemu narzędzi umożliwiających nadzór merytoryczny i odbiór opracowanych w projektach konkursowych e-zasobów
 • odbiór 174 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych
 • odbiór prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego

Adresaci projektu

 • uczniowie i nauczyciele szkolnictwa branżowego kształcących w 32 branżach
 • beneficjenci konkursowi

Realizowane działania

W projekcie zaplanowano następujące działania:

 • opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
 • opracowanie dla 800 e-zasobów, jako wkład do regulaminów konkursów, standardów:
  • merytoryczno-dydaktycznych
  • techniczno-graficznego
  • funkcjonalności
  • dostępności e-zasobów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz interpretacji standardu WCAG
 • weryfikacja i odbiór 174 programów nauczania dla dodatkowych umiejętności  zawodowych przygotowanych w ramach projektu konkursowego
 • nadzór merytoryczny nad tworzonymi w ramach projektów e-zasobami, m.in. poprzez przeprowadzanie weryfikacji zgodności prototypów oraz wersji ostatecznych poszczególnych e-zasobów z przyjętą koncepcją i standardami
 • odbiór prototypów i wersji ostatecznych e-zasobów do kształcenia zawodowego przygotowanych w ramach projektów konkursowych
 • upowszechnianie produktów powstałych w ramach projektów konkursowych

Czas trwania projektu

czerwiec 2019 – grudzień 2022 r.

Numer projektu

POWR.02.15.00-00-0001/19

Wartość projektu

8 424 383,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE

7 100 069,99 zł

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2020