Zarządzanie oświatą w samorządach II etap – o projekcie

Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap

Cel projektu

Podniesienie kompetencji przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)
w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Zakładane rezultaty/działania projektowe

1) Opracowanie modelu doradztwa adresowanego do przedstawicieli JST realizujących zadania oświatowe w jednostkach samorządu terytorialnego.

2) Opracowanie materiałów wspierających realizację procesu doradztwa (szkolenia e-learningowe, opracowania tematyczne).

3) Przeprowadzenie pilotażu opracowanego modelu na grupie 30 jednostek samorządu terytorialnego.

4) Dokonanie analizy opracowanych przez JST (w projektach konkursowych) lokalnych planów strategicznych, ukierunkowanej na zdiagnozowanie czynników hamujących i sprzyjających wdrażaniu planów, identyfikowanie przykładów dobrych praktyk samorządowych i ich upowszechnienie.

5) Przygotowanie 25 opisów dobrych praktyk samorządowych (w zakresie tworzenia
i wdrażania planów strategicznych).

6) Uruchomienie 3 sieci współpracy dla samorządowców (blended learning), których celem jest wsparcie JST we wdrażaniu opracowanych planów strategicznych.

7) Opracowanie założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST
w realizacji zadań oświatowych, rozumianego, jako stały element systemu oświaty służący rozwojowi i doskonaleniu pracowników samorządów.

8) Uruchomienie 3 Grup Wymiany Doświadczeń dla przedstawicieli JST; grupa gmin wiejskich, grupa gmin miejskich i grupa powiatowa, w celu konsultacji opracowanych modeli tj. modelu doradztwa adresowanego do przedstawicieli JST i założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych.

9) Opracowanie programów szkoleń i przeszkolenie samorządowych liderów oświaty, których zadaniem będzie realizacja wsparcia adresowanego do JST.

10) Przeprowadzenie pilotażu opracowanego systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych w wybranych województwach.
W ramach pilotażu uruchomienie sieci współpracy dla samorządowców w wybranych województwach oraz sieci dla samorządowych liderów oświaty.

11) Przeprowadzenie 17 konferencji /seminariów nicujących wdrożenie systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju dla przedstawicieli JST.

12) Wypracowanie rekomendacji do zmian prawnych i organizacyjnych. wkładu merytorycznego do projektów konkursowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – II kwartał 2019 roku.

13) Opracowanie wkładu merytorycznego do projektów konkursowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – II kwartał 2019 roku.

W realizacji projektu wykorzystywane będą dotychczas opracowane i upowszechnione na stronie ORE materiały i opracowania adresowane do samorządowców, zaprezentowane na stronie projektu Zarządzanie Oświatą w samorządach oraz w zakładce Dla samorządów

Duża część działań projektu będzie realizowana także z wykorzystaniem wypracowanych już we wcześniejszych projektach adresowanych do samorządowców narzędzi tj;

Adresaci projektu

Grupą docelową są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe szczebla gminy i powiatu, a w szczególności;

  • osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych, tj. prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie,
  • pracownicy operacyjni realizujący zadania z zakresu oświaty w JST, tj. dyrektorzy/ naczelnicy wydziałów oświaty, inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi oraz pracownicy zespołów ekonomiczno- administracyjnych szkół,
  • oraz radni z komisji oświaty i przedstawiciele partnerów społecznych – organizacji, stowarzyszeń, fundacji działających na rzecz lokalnej oświaty.

Wartość dodana projektu

  • integracja środowiska samorządowego,
  • promowanie standardów projakościowego zarządzania oświatą,
  • stymulowanie współpracy i wymiany doświadczeń między samorządami,
  • organizacja warunków umożliwiających wzajemne uczenie się samorządowców,
  • wykorzystywanie samorządowych przykładów dobrych praktyk.

Czas trwania projektu

od 1 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r.

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0001/18-01

Wartość projektu: 3 170 001,22 zł,  w tym; ORE: 2 387 019,73 zł i ZMP: 782 981,49 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 671 677,02 zł 

Partner w projekcie:

Związek Miast Polskich

Działania po zakończeniu projektu pozakonkursowego:

Wypracowane w projekcie rezultaty zostaną wykorzystane w projektach konkursowych,
w ramach, których wdrażany będzie nowy model doradztwa adresowanego do przedstawicieli JST. Planowany termin przekazania wkładu merytorycznego do projektów konkursowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – II kwartał 2019 roku.

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2019