Szkolenia i doradztwo dla poradni – o projekcie

Nazwa projektu: Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu opracowany zostanie model nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i merytorycznych, które przyczynią się do podniesienia efektywności kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, w szczególności koordynatorów ds. modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów pracy poradni.

Czas trwania projektu

Projekt jest realizowany od 1 czerwca 2018 r. do 28 lutego 2021 r.

Efekty projektu

Planowane działania wynikają z prac w obszarze dotyczącym poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, podejmowanych dotychczas przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Materiały merytoryczne i narzędzia przygotowane w ramach Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki (POKL) i Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) będą służyły szkoleniu kadr w ramach zaplanowanych działań. W szczególności do:

 • opracowania modelu działań szkoleniowo-doradczych dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, które umożliwią pracownikom tych placówek rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz planowanie kompleksowego wsparcia zgodnie z rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami;
 • opracowania programu szkolenia kadr poradni oraz materiałów szkoleniowych (pakiet szkoleń i doradztwa będzie uwzględniał założenia ww. modelu);
 • przeprowadzenia pilotażu szkoleń w grupie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (koordynatorzy); w ramach pilotażu grupa innych pracowników poradni zostanie przeszkolona przez koordynatorów;
 • przygotowania założeń do konkursu, w ramach którego koordynatorzy przeprowadzą szkolenia i doradztwo dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Na bazie efektów ww. działań zostaną zidentyfikowane obszary wymagające zmian w przepisach prawa, sformułowane rekomendacje dotyczące działań umożliwiających wdrożenie modelowych rozwiązań. Wyżej opisane działania przyczynią się do lepszego rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży, a także skuteczniejszego planowania i wdrażania działań wspierających z wykorzystaniem zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Działania projektowe:

 1. Opracowanie modelu działań szkoleniowo-doradczych.
 2. Opracowanie programów szkolenia kadr poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Opracowanie pakietów szkoleń i doradztwa.
 4. Objęcie wsparciem 160 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w programie dotyczącym pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Przeszkolenie stu pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych ze stosowania narzędzi do pracy z uczniami ze SPE.
 6. Opracowanie założeń do projektów konkursowych.
 7. Opracowanie raportu i rekomendacji dotyczących zmian w przepisach prawa.

Numer i nazwa działania: 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Numer projektu: POWR.02.10.00-IP.02-00-002/18

Obszar realizacji: cała Polska

Wartość projektu: 2 998 298,13 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 526 965,66 zł


SKŁAD ZESPOŁU:

Izabella Lutze – kierownik
e-mail: izabella.lutze@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-36

Anna Roszkiewicz – menedżer
e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-08

Katarzyna Leśniewska – ekspert merytoryczny
e-mail: katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-46

Artur Matejkowski – ekspert merytoryczny
e-mail: artur.matejkowski@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-40

Izabela Pasztaleniec – ekspert merytoryczny
e-mail: izabela.pasztaleniec@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-18

Agnieszka Suśniak – specjalista
e-mail: agnieszka.susniak@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-47

Ewa Wroczyńska – ekspert merytoryczny
e-mail: ewa.wroczynska@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-08

Ostatnia aktualizacja: 5 września 2018