Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – zadania

Do zakresu działania Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii (WRS) należy w szczególności:

 1. Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 2. Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania szkół i placówek w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 3. Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów oraz dyrektorów szkół i placówek w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 4. Wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze resocjalizacji i socjoterapii, w tym:
  1. Opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych.
  2. Przygotowywanie ogólnokrajowych programów wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji.
 5. Zarządzanie i obsługa centralnego systemu wskazywania miejsc dla nieletnich (w ramach prowadzonego systemu teleinformatycznego) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
 6. Administrowanie bazami danych dotyczącymi młodzieżowych ośrodków wychowawczych i nieletnich, posiadających postanowienie sądu o zastosowaniu środka wychowawczego.
 7. Opracowywanie analiz i raportów związanych z pobytem młodzieży w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w tym dotyczących stopnia wykorzystania oraz zapotrzebowania na miejsca w tych ośrodkach.
 8. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz kuratoriami oświaty w zakresie obejmującym zabezpieczenie miejsc dla nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 9. Podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz wspierania dziecka i rodziców,
 10. Promowanie działalności nowatorskiej w zakresie resocjalizacji i socjoterapii.
 11. Wsparcie eksperckie w zakresie produktów powstających w ramach projektów konkursowych realizowanych w Priorytecie III PO KL w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 12. Wydawanie opinii o produktach powstających w ramach projektów innowacyjnych realizowanych w Priorytecie III PO KL, w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 13. Współpraca merytoryczna w obszarze resocjalizacji i socjoterapii, z zespołami realizującymi projekty systemowe w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007−2013.

Kierownik Wydziału
Maria Depta
e-mail: maria.depta@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 14

Marta Paluch
e-mail: marta.paluch@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 21

Zuzanna Lipińska
e-mail: zuzanna.lipinska@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 22

Iza Lesińska
e-mail:  iza.lesinska@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 27
Agnieszka Rawska-Tober
e-mail:  agnieszka.rawska-tober@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 23
Lokalizacja Wydziału: ul. Polna 46a w Warszawie.

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2020