Wsparcie kadry kierowniczej systemu oświaty − informacje o projekcie

Nazwa projektu

Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty

Projekt ma na celu wsparcie kadr nadzoru pedagogicznego oraz kadry kierowniczej szkół i przedszkoli w zakresie organizacji pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Projekt jest realizowany w trybie pozakonkursowym, ma charakter koncepcyjny.

Efekty projektu

W wyniku działań projektowych zostaną opracowane ramowe programy: szkoleniowy dla kadr nadzoru pedagogicznego oraz szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli w zakresie organizacji pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, nauka języków obcych), prowadzenia nauczania eksperymentalnego, kreowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz wprowadzania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia i wykorzystywania w tym celu dostępnych kadrze kierowniczej narzędzi, tj. kształtowanie planów nauczania, zatwierdzanie programów nauczania i wybór podręczników, zatrudnianie nauczycieli, ocena ich kwalifikacji i przygotowania do realizacji zadań, diagnozowanie potrzeb szkół dla ustalenia niezbędnego zakresu wspomagania, ustalanie przeznaczenia środków na doskonalenie nauczycieli, wykorzystywanie danych statystycznych, wyników badań ewaluacyjnych, współpraca z podmiotami zewnętrznymi itd.

Adresaci projektu

Działaniami projektowymi zostaną objęci:

  • dyrektorzy, wicedyrektorzy i inne osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole/placówce,
  • pracownicy nadzoru pedagogicznego, którzy mają obowiązek badać poprawność i efektywność realizacji przez szkołę lub placówkę procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego oraz przedstawiać wyniki i formułować wnioski służące podnoszeniu jakości pracy szkoły lub placówki.

Realizowane będą następujące działania:

  1. Opracowanie ramowych programów szkoleń i zasad prowadzenia doradztwa w tematyce wskazanej w typie operacji wraz z kompletem materiałów szkoleniowo-metodycznych. Programy będą stanowiły założenia merytoryczne do szkoleń organizowanych w ramach projektów konkursowych.
  2. Pilotażowe wdrożenie ramowych programów szkoleniowego i szkoleniowo-doradczego na grupie min. 600 przedstawicieli kadry kierowniczej szkół i min. 32 przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego, w tym uruchomienie i prowadzenie 61 sieci współpracy dla kadry kierowniczej szkół/placówek – narzędzie stanowiące platformę dla działań doradczych.

Czas trwania projektu

projekt trwa od sierpnia 2016 do czerwca 2018 r.

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0002/16

Wartość projektu: 5 017 409,52 zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 228 672,74 zł.

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2018