System Kierowania Nieletnich do MOW i MOS

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011r. Nr 296; poz.1755), w tym dokonuje doboru placówki dla nieletniego, wobec którego Sąd Rejonowy postanowił o umieszczeniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. System Kierowania Nieletnich do MOW funkcjonuje od 2004 roku.

Do roku 2012 przy użyciu teleinformatycznego systemu kierowani byli również nieletni posiadający postanowienie Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOS.

W związku ze zmianą przepisów prawa, nieletni umieszczani są w MOS na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

Ogólnopolski system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych resortu edukacji ma charakter centralny dla całego kraju. Zapewnia kompleksową współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za kierowanie nieletnich do placówek, czyli:

 • starostami powiatowymi /instytucjami przez nich upoważnionymi,
 • Ośrodkiem Rozwoju Edukacji,
 • placówkami resocjalizacyjnymi resortu edukacji.

Podstawą działania teleinformatycznego systemu kierowania nieletnich  jest system połączonych baz danych dotyczących:

 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, uwzględniający m.in. liczbę miejsc, przeznaczenie z uwagi na płeć, typy szkół działających w strukturze placówek, w tym: specyfikę klas, języki obce, przedmioty zawodowe, etc.
 • nieletnich, wobec których wydano postanowienie o konieczności zastosowania środka w postaci umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Kontakt

systemkierowania@ore.edu.pl

interwencja@ore.edu.pl

korekta@ore.edu.pl


Klauzula informacyjna System kierowania nieletnich

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Jest administratorem teleinformatycznego systemu kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W systemie przetwarzane są dane osobowe osób nieletnich wobec których Sąd Rodzinny wydał postanowienie o umieszczeniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym a także dane osobowe ich rodziców lub opiekunów prawnych;
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie kierowania nieletnich do MOW jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych wyborem odpowiedniej placówki i wystawieniem wskazania dla osoby nieletniej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, w związku z wykonywaniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, stanowiącego akt wykonawczy do ustawy z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być starostwa powiatowe właściwe terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby nieletniej, Młodzieżowe Ośrodku Wychowawcze, podmioty, uprawnione do otrzymania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, archiwizacyjne lub prawne, na podstawie zawartych z administratorem umów;
 6. Państwa dane są przechowywane w teleinformatycznym systemie kierowania nieletnich maksymalnie do 30 dni po zakończeniu roku szkolnego, w którym ukończą Państwo 18 rok życia;
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt 4;
 8. Państwa dane osobowe, nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzjiw tym również profilowaniu;
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje następujące dane:

11.1 W odniesieniu do osób nieletnich:

  1. Imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć,
  2. Adres zamieszkania lub/i adres zameldowania,
  3. Podstawa prawna umieszczenia w MOW,
  4. Informacje o edukacji: typ placówki, poziom rozwoju intelektualnego, etap edukacyjny, języki obce, zdolności i zainteresowania, adres ostatniej szkoły, data orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zawarte w nim zalecenia,
  5. Informacje z wywiadu środowiskowego (skrót),
  6. Informacje z opinii Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów (dawne RODK), innej specjalistycznej placówki, biegłego lub biegłych (skrót),
  7. Informacje o stanie zdrowia,
  8. Informacje na temat pobytów w szpitalu (zwłaszcza w psychiatrycznym),
  9. Przejawiane zachowania ryzykowne,
  10. Informacja czy w dniu złożenia wniosku nieletni/a jest wychowankiem innej placówki.

11.2 W odniesieniu do rodziców lub opiekunów prawnych:

  1. imię, nazwisko rodziców/opiekunów prawnych, władza rodzicielska, adres zamieszkania/zameldowania, informacje czy żyją czy są nieznani, numer telefonu
 1. Państwa dane osobowe zostały przekazane administratorowi przez starostwo powiatowe właściwe terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby nieletniej.

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2019