Pilotaż szkoły ćwiczeń – pytania i odpowiedzi

 1. Ilu nauczycieli (minimum i maksimum) w danym obszarze powinna wskazać szkoła ubiegająca się o status szkoły ćwiczeń? Podczas prezentacji mówiono o dwóch nauczycielach, tymczasem wiele szkół zatrudnia np. tylko jednego informatyka.
  Szkoła powinna wskazać co najmniej dwóch nauczycieli w danym obszarze, w tym co najmniej jednego nauczyciela przedmiotu zgodnego z tym obszarem.
 2. Czy szkoła ubiegająca się o status szkoły ćwiczeń musi zgłosić się we wszystkich czterech projektowych obszarach przedmiotowych?
  Nie, szkoła może zgłosić się w jednym, dwóch, trzech lub czterech obszarach – w zależności od posiadanego doświadczenia.
 3. Czy podczas oceny zgłoszeń szkół ubiegających się o status szkoły ćwiczeń brane będą pod uwagę osiągnięcia uczniów?
  Tak, różnorodne osiągnięcia uczniów w danym obszarze należy wykazać jako wymierne efekty pracy szkoły.
 4. Z iloma szkołami będzie współpracować szkoła wybrana jako szkoła ćwiczeń we wszystkich czterech obszarach przedmiotowych (jednocześnie)?
  Szkoła ćwiczeń wybrana we wszystkich czterech obszarach będzie współpracowała z 10 szkołami.
 5. Czy w ramach aplikowania do pilotażu modelu szkoły ćwiczeń dopuszcza się diagnozowanie pracy szkoły przez akredytowane niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli?
  W ramach pilotażu – nie.
 6. Czy i w jaki sposób szkoła może zgłaszać innowacje w obszarze edukacji wczesnoszkolnej?
  Tak, należy podkreślić te działania, które rozwijają kompetencje kluczowe w danym obszarze kształcenia zintegrowanego.
 7. Czy o dokumenty konieczne do aplikowania do uczestnictwa w pilotażu modelu szkoły ćwiczeń należy wnioskować w określonej kolejności?
  Kolejność wnioskowania jest dowolna, jednak zaleca się, aby szkoła przed wystąpieniem do instytucji zewnętrznych posiadała już opinie: przedstawicieli uczniów, rady pedagogicznej i rodziców.
 8. Czy w pilotażu modelu szkoły ćwiczeń mogą wziąć udział również szkoły niepubliczne? Czy są jakieś warunki dodatkowe lub przeszkody?
  Tak, w pilotażu mogą wziąć udział szkoły niepubliczne, jeśli posiadają uprawnienia szkół publicznych.
 9. Czy działania szkoły opisywane w karcie zgłoszenia muszą mieć charakter projektów w ramach programów o większym zasięgu?
  Wszelkie opisywane działania szkoły powinny wskazywać na współpracę o różnym zasięgu.
 10. Które osiągnięcia szkoły należy opisać w zgłoszeniu?
  Szkoła podaje swoje osiągnięcia z ostatnich pięciu lat, czyli od roku szkolnego 2012/2013.
 11. Na jakich i czyich dokonaniach należy się skupiać przy wypełnianiu karty zgłoszenia w ramach danego obszaru?
  Należy się skoncentrować na osiągnięciach nauczycieli zgłaszanych jako potencjalni nauczyciele szkoły ćwiczeń, które związane są z rozwijaniem kompetencji kluczowych u uczniów w kontekście danego obszaru przedmiotowego.
 12. W jaki sposób można odnieść się do kryterium dotyczącego działalności biblioteki szkolnej w ramach danego obszaru przedmiotowego?
  W karcie zgłoszenia należy opisać współpracę nauczyciela bibliotekarza w realizacji zadań potwierdzających spełnienie kryteriów dla wybranych przez szkołę obszarów przedmiotowych.
 13. Jak rozumieć punkt „Nauczyciele regularnie podnoszą własne kompetencje”? Czy dotyczy to tylko nauczycieli wybranych do konkursu z danego obszaru, czy wszystkich pracujących w szkole?
  Należy opisać tylko dwóch nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły w obszarze, w którym szkoła przesyła zgłoszenie.
 14. Jak rozumieć punkt „Aktywność szkoły w zakresie dzielenia się wiedzą i praktyką pedagogiczną (online i offline) z innymi nauczycielami i studentami”?
  Szkoła podaje informacje na temat aktywności nauczycieli w różnych działaniach, związanych z aktywnym udziałem w doskonaleniu (np. lekcje otwarte, sieci współpracy i samokształcenia, blogi edukacyjne, artykuły w czasopismach fachowych, prasie lokalnej, inne publikacje, wystąpienia na seminariach, konferencjach, praktyki studenckie, warsztaty dla nauczycieli, inne formy).
 15. Czy wszystkie działania szkoły opisywane w karcie zgłoszenia powinny zostać potwierdzone przez zewnętrzną instytucję?
  Nie ma takiego obowiązku. Warto wskazywać te działania, które w sposób wymierny przyczyniają się do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów.
 16. Czy w karcie zgłoszenia można odnosić się do wyników egzaminów zewnętrznych oraz edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?
  Tak, przy wskazywaniu efektów własnej pracy wyniki egzaminów zewnętrznych i EWD mogą być jednym z możliwych wskaźników.
 17. Czy można zgłosić do pilotażu szkołę realizującą aktualnie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej?
  Tak, o ile szkoła podoła realizacji działań związanych z pilotażem.
 18. Czy Ośrodek Rozwoju Edukacji jako placówka doskonalenia nauczycieli może udzielić szkole rekomendacji wymaganych do udziału w konkursie?
  Nie może, ponieważ opiniowanie działań szkoły nie jest statutowym działaniem ORE. Dodatkowo Ośrodek musi zachować bezstronność jako organizator konkursu.
 19. Z jakich funduszy finansowany jest pilotaż szkół ćwiczeń?
  Działania, realizowane w trakcie pilotażu szkoły szkoły ćwiczeń są finansowane ze środków projektu pozakonkursowego Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń, który jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 20. Jakie wsparcie dla szkół ćwiczeń planowane jest po zakończeniu projektów konkursowych?
  Po zakończeniu projektów planowane jest utworzenie w ORE zespołu ds. rozwoju szkół ćwiczeń, którego zadaniem będzie promocja i rozwój szkół ćwiczeń oraz podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń.

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2017