Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Informacje o projekcie

Nazwa projektu

Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Zidentyfikowanie, opracowanie i pilotażowe wdrożenie rozwiązań wpływających na podniesienie jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości stosowania zindywidualizowanego podejścia do ucznia, w tym ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

Planowane działania

 1. Opracowanie jednego modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla II etapu edukacyjnego
  Zostanie opracowany i przekazany do poradni psychologiczno-pedagogicznych jeden modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych (obszar emocjonalno-społeczny, II etap edukacyjny).
 2. Opracowanie instrumentów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych
  Standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych będą umożliwiały wdrażanie narzędzi diagnostycznych i procedur postępowania diagnostycznego i postdiagnostycznego.
  Będą stanowiły istotny element zestawu. Będą określały m.in. procedury postępowania w przypadku uczniów z różnymi trudnościami, dysfunkcjami – zarówno, jeśli chodzi o proces diagnostyczny, jak i o aspekty związane z czasem oczekiwania na badanie czy sposobem jego prowadzenia oraz postępowania postdiagnostycznego, czyli wsparcia dla ucznia po przeprowadzonej diagnozie.
 3. Przygotowanie koordynatorów systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
  Specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych (160 osób) zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi, w tym standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  Koordynatorzy, w trakcie działań pilotażowych, będą prowadzili szkolenia dla pracowników poradni przygotowujące ich do stosowania opracowanego w projekcie zestawu, w tym pilotażowego stosowania standardów pracy poradni.
 4. Pilotażowe wdrożenie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów pracy poradni
  Koordynatorzy ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych (…) przeszkolą 1600 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie stosowania wypracowanego w projekcie zestawu zgodnie ze standardami funkcjonowania poradni. Koordynatorzy będą monitorowali także sposób wykorzystania zestawu narzędzi i standardów. Zapewnią system konsultacji dla przeszkolonych pracowników poradni z wykorzystaniem opracowanych narzędzi – monitoring wdrożenia modelowego zestawu oraz standardów funkcjonowania poradni.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czas trwania projektu

od 18 kwietnia 2016 do 31 marca 2020 r.

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0004/15

Wartość projektu: 4 524 419,43 zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 813 180,70 zł..

Ostatnia aktualizacja: 18 października 2019