Informacje dotyczące szkolnictwa branżowego

Dnia 1 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316).

Określa ono ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Załącznik ten obejmuje 215 zawodów szkolnictwa branżowego. Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:

1) roku szkolnego 2019/2020:

 1. w klasie I branżowej szkoły I stopnia – od dnia 1 września 2019 r. lub w semestrze I szkoły policealnej – od dnia 1 lutego 2020 r.,
 2. w klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
 3. w klasie I pięcioletniego technikum,

2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Zgodnie z wnioskami właściwych ministrów do kształcenia w systemie oświaty wprowadzone zostają nowe zawody wraz z wyodrębnionymi w nich kwalifikacjami:

 • operator maszyn i urządzeń przeróbczych – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik przeróbki kopalin stałych
 • technik programista
 • pracownik pomocniczy gastronomii – kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • kelner (na poziomie branżowej szkoły I stopnia) – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik usług kelnerskich (na poziomie technikum).

Rozporządzenie uwzględnia również wniosek Ministra Zdrowia o przywrócenie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny, w szkole policealnej o okresie kształcenia 2,5 roku.

W wyniku modyfikacji dotychczasowych zawodów powstały nowe zawody, którym zostały nadane nowe symbole cyfrowe:

 • zawód monter izolacji przemysłowych powstał w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów blacharz izolacji przemysłowych oraz monter izolacji przemysłowych
 • zawód drukarz został zastąpiony dwoma odrębnymi zawodami: drukarz offsetowy drukarz fleksograficzny
 • zawód pracownik obsługi hotelowej został wyodrębniony z dotychczasowego zawodu technik hotelarstwa i będzie posiadał kwalifikację wspólną z zawodem technik hotelarstwa
 • zawód technik budowy fortepianów i pianin został zastąpiony zawodem technik budowy i strojenia fortepianów i pianin
 • zawód technik realizacji dźwięku został zastąpiony zawodem technik realizacji nagrań
 • zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień został zastąpiony zawodem technik realizacji nagłośnień
 • zawód mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych został zastąpiony zawodem automatyk
 • zawód technik organizacji reklamy został zastąpiony zawodem technik reklamy
 • zawód asystent fryzjera został zastąpiony zawodem pracownik pomocniczy fryzjera
 • zawód kelner (na poziomie technikum) został zastąpiony zawodem technik usług kelnerskich
 • zawód technik obsługi turystycznej został zastąpiony zawodem technik organizacji turystyki
 • zawód technik turystyki wiejskiej został zastąpiony zawodem technik turystyki na obszarach wiejskich
 • zawód operator maszyn i urządzeń hutniczych został zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
 • zawód technik hutnik został zastąpiony zawodem technik przemysłu metalurgicznego
 • zawód lakiernik został zastąpiony zawodem lakiernik samochodowy
 • zawód introligator został zastąpiony zawodem operator procesów introligatorskich
 • zawód wędliniarz został zastąpiony zawodem przetwórca mięsa
 • zawód technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych został zastąpiony zawodem technik budownictwa kolejowego
 • zawód szkutnik został zastąpiony zawodem monter jachtów i łodzi

Zmiany są konsekwencją pogłębionej analizy uwag zgłoszonych przez pracodawców, ekspertów i inne podmioty właściwe dla zawodu lub branży.

W nazwie zawodu asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej dokonano korekty polegającej na zastąpieniu znaku „/” literą „i”, co nie powoduje konieczności nadania nowego symbolu cyfrowego zawodu.

Ponadto w wyniku modyfikacji zawodów technik górnictwa podziemnego oraz górnik eksploatacji podziemnej zostały wyodrębnione dwa dodatkowe zawody uwzględniające specyfikę wydobywania kopalin innych niż węgiel kamienny:

 1. górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,
 2. technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny.

17 stycznia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 0082). Rozporządzenie wprowadza od 1 września 2020 r. możliwość kształcenia w czterech nowych zawodach:

 • Zdobnik ceramiki 731609;
 • Technik spawalnictwa 311516;
 • Mechanik pojazdów kolejowych 723318;
 • Technik taboru kolejowego 311518.

Ponadto dnia 1 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 991). Określa ono podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do 32 branż.

Na stronie internetowej ORE podstawy programowe kształcenia w zawodach zamieszczone zostały
w zakładce Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2019. Wraz z wprowadzeniem nowej podstawy programowej zmianie uległy programy nauczania.
Przykładowe programy nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego zostały zamieszczone
w zakładce Programy nauczania zawodu – 2019. Przypominamy, że zamieszczone tu propozycje są tylko przykładowymi programami nauczania. Zachęcamy Państwa do korzystania z opublikowanych materiałów podczas konstruowania własnych programów nauczania.

Zmianie uległy także ramowe plany nauczania, które jako załączniki są dostępne w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół
(Dz.U. z 2019 r., poz. 639).

Wybrane przepisy związane z kształceniem zawodowym

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r.
   w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe
   (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r., poz. 639);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 roku, poz. 991);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 0082);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r., poz. 391);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502).

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2020