Zespół Kompetencji Matematyczno-Przyrodniczych − zadania

Do zadań Zespołu Kompetencji Matematyczno-Przyrodniczych (ZKMP) należy w szczególności:

 1. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w obszarze rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych;
 2. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli – doradców metodycznych w organizowaniu procesu uczenia się, prowadzeniu wspomagania nauczycieli szkół i placówek w obszarze rozwoju:
  • kompetencji matematycznych (umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w rozwiązywaniu problemów, logicznego i przestrzennego myślenia oraz prezentacji);
  • kompetencji naukowo-technicznych (umiejętność wykorzystywania zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, formułowania pytań i wnioskowania opartego na dowodach oraz rozumienia wpływu nauki i technologii na świat przyrody);
 3. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek w obszarze rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych;
 4. wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, w tym:
  • opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych,
  • przygotowywanie programów wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań wspierających ich realizację;
 5. tworzenie modelowych rozwiązań służących wypracowaniu nowych metod i form pracy z uczniami w zakresie edukacji matematycznej, przyrodniczej, naukowo- technicznej oraz sprawdzaniu ich skuteczności;
 6. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami służąca wymianie doświadczeń, promowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów wspierających rozwój kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych.

Ostatnia aktualizacja: