Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości

Do zadań Zespołu Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości (ZHWW) należy w szczególności:

 1. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze edukacji historycznej i wychowania patriotycznego.
 2. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu uczenia się i  prowadzeniu:
  • wspomagania szkół i placówek,
  • sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz dyrektorów szkół i placówek – w obszarze edukacji historycznej i wychowania patriotycznego.
 3. Wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych, w tym:
  • opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych,
  • przygotowywanie programów wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań wspierających ich realizację.
 4. Inicjowanie działań służących wypracowywaniu modelowych rozwiązań, nowych metod i form pracy z uczniami oraz sprawdzaniu ich skuteczności, a także nabywaniu przez przyszłych nauczycieli praktycznych umiejętności pedagogicznych w zakresie edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych.
 5. Tworzenie i wspieranie funkcjonowania ogólnopolskich sieci eksperckich działających w obszarze edukacji historycznej i wychowania patriotycznego.
 6. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami służąca wymianie doświadczeń, promowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów wspierających rozwój edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych.

Ostatnia aktualizacja: