Działania Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Działania zrealizowane w 2015 r.

W 2015 roku zrealizowano następujące działania wynikające z realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”:

 • Konferencja: Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
  Poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, poznanie praktycznych rozwiązań w pracy wychowawczej służących przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej, a także przedstawienie skutecznych sposobów postępowania nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły w sytuacji występowania przemocy rówieśniczej było głównym celem konferencji, która odbyła się w dniu 2 lipca 2015 r. Wydarzenie służyło także wymianie doświadczeń oraz upowszechnianiu idei edukacji włączającej.
 • Liderzy edukacji włączającej  
  Podniesienie kompetencji przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych m.in. w zakresie metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnymi oraz włączania tych uczniów do szkół ogólnodostępnych, jak również znajomości skutecznych sposobów postępowania nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły w sytuacjach przemocy rówieśniczej było celem szkoleń. Wydarzenia służyły również wymianie doświadczeń oraz upowszechnianiu idei edukacji włączającej.
 • Liderzy profilaktyki agresji i przemocy
  Wsparcie kadry pracującej w oświacie i przygotowanie liderów profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej było celem szkolenia. Wzięli w nim udział specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczyciele – konsultanci z placówek doskonalenia nauczycieli. Uczestnikom przekazano treści dotyczące agresji rówieśniczej – diagnozy, przejawów i konsekwencji, z uwzględnieniem specyficznych mechanizmów zaangażowania w agresję rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wspierania szkół w poprawie bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu agresji.
 • „Mały Mistrz”
  Celem szkolenia było przygotowanie pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji ruchowej uczniów. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego z placówek doskonalenia nauczycieli z obszaru całego kraju.

Działania zrealizowane w 2014 r.

 • Konferencja: Przemoc rówieśnicza-praktyczna profilaktyka
  Konferencja była inauguracją rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna szkoła 2014-2016” i odbyła się w dniu 2 października 2014 r. W spotkaniu uczestniczyła minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz sekretarz stanu w MEN Tadeusz Sławecki. Przedstawione zostały wnioski z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w szkołach przez wizytatorów z kuratoriów oświaty w ramach nadzoru, omówiono także kluczowe zagadnienia związane z zapobieganiem agresji i przemocy w szkole.
 • Konferencja: Skuteczność działań profilaktycznych i wychowawczych
  Prezentacja założeń Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna Szkoła” oraz zasad jego realizacji na poziomie centralnym i regionalnym była głównym celem konferencji , która odbyła się 5 listopada 2014 r. Ponadto zaprezentowano wnioski z eksperckich paneli dyskusyjnych, które odbyły się podczas pierwszej edycji konferencji, a także wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego zakończonego już Rządowego programu na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” . Tematyka wystąpień dotyczyła głównych problemów oraz zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, a także kierunków podejmowania działań zapobiegawczych. Relacja z konferencji: Skuteczność działań profilaktycznych i wychowawczych.
 • Konferencja: Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej
  Celem konferencji było poznanie praktycznych rozwiązań przeciwdziałania przemocy rówieśniczej wobec dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Konferencja odbyła się 27 listopada 2014 r., a jej uczestnikami byli nauczyciele, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli, oraz bibliotek pedagogicznych.
 • Szkolenia dla liderów profilaktyki agresji i przemoc
  Głównym celem szkoleń jest wsparcie kadry pracującej w oświacie (przede wszystkim specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli) i przygotowanie liderów profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej, którzy następnie przekażą zdobytą wiedzę i umiejętności nauczycielom – podczas spotkań z radami pedagogicznymi bądź zajęć warsztatowych z wychowawcami. Relacja ze szkolenia: Liderzy profilaktyki agresji i przemocy.

Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2018