Ryzyko dysleksji/specyficzne trudności w uczeniu się

Wskazania do pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Materiały dot. kursu e-learningowego nt. „Rozpoznawanie ryzyka dysleksji w edukacji wczesnoszkolnej”

Dobre praktyki

Ostatnia aktualizacja: 25 września 2019