Szkolenia

Kursy doskonalące online dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka nt. Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie.

Celem szkolenia jest:

  1. Wsparcie merytoryczne pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka.
  2. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą obowiązków pracowników oświaty wynikających z zapisów prawnych i procedury „Niebieskie Karty”.

Główne treści kształcenia obejmują:

  1. Problem przemocy w rodzinie i przemocy wobec dzieci.
  2. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  3. Reagowanie na podejrzenie przemocy w rodzinie.

Jest to kurs 35-godzinny, który składa się z 5 modułów obejmujących następujące zagadnienia:

  1. Rodzina z problemem przemocy. Mechanizmy. Podstawowe pojęcia.
  2. Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem przemocy.
  3. Rozpoznawanie przemocy wobec dziecka.
  4. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania pracowników oświaty.
  5. Postępowanie w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka.

W latach 2018–2019 w szkoleniach e-learningowych uczestniczyło 359 osób.

W szkoleniach stacjonarnych w latach 2012–2017 w 8 edycjach uczestniczyło 181 osób. Celem szkoleń było przygotowanie kadry do prowadzenia szkoleń dla specjalistów szkolnych w zakresie prowadzenia efektywnej interwencji w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec ucznia na terenie szkoły.

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2019