„Szkolna Akademia Przedsiębiorczości 3” – 2015

Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie.

„Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia
posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się.”
Peter Druker

Projekt „Szkolna Akademia Przedsiębiorczości 3” będzie stanowić kontynuację projektów: Szkolna Akademia Przedsiębiorczości 1 (2012 r.), Szkolna Akademia Przedsiębiorczości 2(2013 r) , Lekcje z Przedsiębiorczością w tle (2014 r), które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli i władz oświatowych Ukrainy. Działania w ramach ww. projektów objęły ukraińskich nauczycieli ekonomii, informatyki i psychologów szkolonych, ale zainteresowanie rozwijaniem kompetencji kluczowych uczniów wyrażali również nauczyciele innych przedmiotów. Podkreślali, iż zadaniem całej społeczności szkolnej jest przygotowanie młodych ludzi do sprawnego funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz odniesienie sukcesu w życiu zawodowym. W 2014 r została opracowana i wydana zbiorowa publikacja, wspierająca rozwój kompetencji przedsiębiorczościi innowacyjności. Przedsiębiorczość obywateli ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarki rynkowej Ukrainy. W procesie zmian istotne jest wykorzystanie zasobów własnych, w tym przygotowane odpowiednio kadry do nowych zadań w globalizującym się świecie. Wobec powyższego ważna rola przypada edukacji, która powinna kształtować i rozwijać postawy przedsiębiorcze, przejawiające się w aktywności, innowacyjności, kreatywności, odpowiedzialności i biznesowego sposobu myślenia. Jest to zbieżne z polityką edukacyjną Ukrainy. Jednym z największych wyzwań edukacyjnych, określonych przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Edukacji i Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy, jest przedsiębiorcze podejście do szkolenia i kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Problemem Ukrainy jest niewystarczający zasób programów edukacyjnych a co za tym idzie i szkoleń, które mogłyby rozwijać kompetencję przedsiębiorczości. Polska posiada doświadczenia we wdrażaniu narzędzi związanych z rozwojem przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego, którymi może i powinna podzielić się z sąsiadami. Programy z nowymi treściami i aktywizującymi metodami wdrażane są z powodzeniem do praktyki szkolnej.

ORE posiada bogate doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu do szkół publikacji dydaktycznych z zakresu edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości, których autorami są nauczyciele. Z doświadczeń ORE wynika, że rozwijanie kompetencji kluczowej przedsiębiorczości i innowacyjności, warunkujące aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym można realizować w różnym wieku i na lekcjach różnych przedmiotów: np. wiedzy o społeczeństwie, historii, języku ojczystym, geografii, biologii, matematyki, chemii, fizyki itp. Cennym elementem projektu „Szkolna Akademia Przedsiębiorczości 3” będą doświadczenia, zdobyte podczas realizacji, monitoringu i ewaluacji poprzednich edycji projektu SAP oraz przygotowani metodycy i nauczyciele. Istotą projektu będzie więc podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu rozwoju działalności gospodarczej i warsztatu dydaktycznego nauczyciela przedsiębiorczości. Jest to zgodne z Planem współpracy rozwojowej w roku 2015 MSZ (priorytet 2 pkt. c – Ukraina –Wprowadzaniu edukacji biznesowej w szkolnictwie i stymulowaniu rozwoju akademickich inkubatorów przedsiębiorczości). Projekt „Szkolna Akademia Przedsiębiorczości 3” jest formą kontynuacji i rozszerzenia wcześniejszych projektów realizowanych na Ukrainie od 2005 roku. Pierwszy projekt dotyczył zakładania i funkcjonowania szkolnych klubów europejskich. Projekt z 2006 dotyczył edukacji europejskiej i euroatlantyckiej. W 2007 tematem projektu była Jakości w edukacji. W tym samym roku ORE przystąpił do programu Polskiej Pomocy realizując projekt „Liderzy edukacji europejskiej”. W 2008 r. zrealizowano projekt „Edukacja międzykulturowa”. W 2009 r. ORE podjęło się realizacji 3-letniego pilotażowego projektu modułowego „Liderzy Inicjatyw Oświatowych”. W latach 2012 – 2014 realizowało projekt „Szkolna Akademia Przedsiębiorczości 1 i 2 oraz „Lekcje z przedsiębiorczością w tle””. Zdobyte doświadczenie i sprawdzone schematy oraz formy pracy zostaną wykorzystane w kolejnym projekcie.

Celem ogólnym projektu:

Stworzenie systemowego partnerskiego porozumienia na rzecz wspierania trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego Ukrainy w podejmowaniu działań zmierzających do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa poprzez wprowadzanie elementów edukacji biznesowej w szkole.

 • rozwijanie wśród uczniów i nauczycieli 7 kompetencji kluczowej i „przedsiębiorczość i inicjatywność,
 • dzielenie się doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu do praktyki szkolnej materiałów edukacyjnych wspierających aktywizację zawodową i rozwijanie postawy przedsiębiorczej.
 • wykorzystanie potencjału uczestników z poprzednich edycji projektu Szkolna Akademia Przedsiębiorczości w przekazywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.

Cele bezpośrednie projektu:

 1. Przygotowanie ekspertów z regionalnych ośrodków doskonalenia nauczycieli do wspierania nauczycieli w procesie wdrażania w szkołach publikacji „Lekcje z przedsiębiorczością w tle”.
 2. Przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów nauczania do wdrażania w szkołach ukraińskich interdyscyplinarnych scenariuszy zajęć z przedsiębiorczości.
 3. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotychczas zrealizowanych projektów (w ramach priorytetu 3) przez ORE , której celem będzie ocena skutków interwencji na Ukrainie
 4. Przygotowanie dyrektorów do podjęcia partnerskiej współpracy szkół w ramach działań Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości.
 5. Promocja i prezentacja efektów projektu SAP3 i raportu ewaluacyjnego podczas konferencji w Kijowie.

Beneficjenci ostateczni:

 • 18 dyrektorów regionalnych ośrodków doskonalenia nauczycieli na Ukrainie
 • 36 liderów – pracowników Regionalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli na Ukrainie z 18 regionów
 • 216 doradców metodycznych z 18 regionalnych ośrodków doskonalenia nauczycieli
 • 5400 nauczycieli różnych przedmiotów zrekrutowanych do udziału w projekcie
 • 135 000 uczniów szkół ukraińskich uczestniczących w zajęciach lekcyjnych dotyczących kształtowania kompetencji przedsiębiorczości

Zasięg terytorialny: 18 regionów na Ukrainie (Lwowskim, Wołyńskim, Iwano-Frankowskim, Czerniowieckim, Odesskim, Donieckim, Kijowskim, Winnickim, Rówieńskim, Chmielnickim, Żytomierskim, Czernihowskim, Połtawskim, Chersońskim, Sumskim, Kirowogradzkim, Mikołajewskim, Dniepropietrowskim).

Termin realizacji: Projekt planowany jest w okresie od kwietnia 2015 do grudnia 2015.

Lekcja z przedsiębiorczością w tle (język ukraiński)
Koordynator:

Ewa Bobińska
Ośrodek Rozwoju Edukacji
tel. 22 345 37 51/52
e-mail: ewa.bobinska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2017