Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich − zadania

Do zadań Wydziału Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO) należy w szczególności:

 1. wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, w zakresie edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych, edukacji prawnej i edukacji na rzecz praw człowieka, edukacji ekonomicznej i podstaw przedsiębiorczości oraz edukacji obywatelskiej i na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym:
  • opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych;
  • przygotowywanie programów wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji.
 2. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, w szczególności w zakresie edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych, edukacji prawnej i edukacji na rzecz praw człowieka, edukacji ekonomicznej i podstaw przedsiębiorczości oraz edukacji obywatelskiej i na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 3. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli – doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu:
  • wspomagania szkół i placówek,
  • sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów oraz dyrektorów szkół i placówek, w obszarze rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, w szczególności w zakresie edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych, edukacji prawnej i edukacji na rzecz praw człowieka, edukacji ekonomicznej i podstaw przedsiębiorczości oraz edukacji obywatelskiej i na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 4. Inicjowanie i wspieranie działań związanych z rozwojem kompetencji społecznych i obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata.
 5. Wspieranie działań wynikających z członkostwa Polski w strukturach międzynarodowych oraz promowanie polityki Unii Europejskiej i Rady Europy w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich.
 6. Podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich.
 7. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie rozwoju w obszarze rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich.
 8. Promowanie działalności nowatorskiej oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, w szczególności w zakresie edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych, edukacji prawnej i edukacji na rzecz praw człowieka, edukacji ekonomicznej i podstaw przedsiębiorczości oraz edukacji obywatelskiej i na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kierownik Wydziału: Grażyna Kurowska tel. 22 345 37 83

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2019