Wydział Wychowania i Profilaktyki – zadania

 
Do zakresu działania Wydziału Wychowania i Profilaktyki (WWP) należy w szczególności:
 1. Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze promocji zdrowia, wychowania i profilaktyki.
 2. Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania szkół i placówek w obszarze promocji zdrowia, wychowania i profilaktyki.
 3. Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów oraz dyrektorów szkół i placówek w obszarze promocji zdrowia, wychowania i profilaktyki.
 4. Wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze promocji zdrowia, wychowania i profilaktyki, w tym:

  • Opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych.
  • Przygotowywanie ogólnokrajowych programów wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji.
 5. Realizacja zadań z programów rządowych w zakresie promocji zdrowia, wychowania i profilaktyki.
 6. Inicjowanie i upowszechnianie nowych rozwiązań w zakresie wychowania i profilaktyki.
 7. Upowszechnianie standardów jakości działań profilaktycznych i wychowawczych adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej.
 8. Współpraca z krajowymi, europejskimi i światowymi organizacjami zajmującymi się wychowaniem i profilaktyką.
 9. współpraca merytoryczna z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz z zespołami i wydziałami realizującymi projekty pozakonkursowe w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kierownik Wydziału: Dorota Macander tel 22 570 83 06

Ostatnia aktualizacja: