Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze − zadania

Do zadań Zespołu Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze (ZKJK) należy w szczególności:

 1. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w obszarze rozwoju kompetencji językowych (porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych) oraz świadomości i ekspresji kulturowej;
 2. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli – doradców metodycznych w organizowaniu procesu uczenia się i prowadzeniu:
  • wspomagania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek,
  • sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, – w obszarze rozwoju kompetencji językowych oraz świadomości i ekspresji kulturowej;
 3. wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze rozwoju kompetencji językowych oraz świadomości i ekspresji kulturowej, w tym:
  • opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych,
  • przygotowywanie programów wspierających przedszkola, szkoły i placówki oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji;
 4. tworzenie modelowych rozwiązań służących wypracowaniu nowych metod i form pracy z uczniami w zakresie edukacji językowej i kulturowej oraz sprawdzaniu ich skuteczności, a także nabywaniu przez przyszłych nauczycieli praktycznych umiejętności pedagogicznych;
 5. podejmowanie działań promujących politykę edukacyjną Unii Europejskiej i Rady Europy w zakresie rozwijania kompetencji językowych, w tym wspierających wdrażanie polityki wielojęzyczności;
 6. tworzenie i wspieranie funkcjonowania ogólnopolskich sieci eksperckich działających w obszarze edukacji językowej oraz rozwijania świadomości i ekspresji kulturowej, w tym w zakresie nauczania dwujęzycznego, wczesnego nauczania języka obcego oraz nauczania języka polskiego jako obcego;
 7. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami służąca wymianie doświadczeń, promowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów wspierających rozwój kompetencji językowych, świadomości i ekspresji kulturowej.

Ostatnia aktualizacja: