Rok 2011

W 2011 będzie realizowana druga i trzecia część szóstego komponentu projektu, na Ukrainie.

W drugiej części (styczeń –luty 2011) szkolni liderzy zmian zbadają potrzeby szkoleniowe w poszczególnych szkołach, które zostaną objęte ich działaniami uwzględniając środowisko lokalne (nauczyciele, władze oświatowe, rodzice).
W marcu i kwietniu odbędzie się druga część szkolenia dla szkolnych liderów zmian (360 osób; 12 grup obwodowych po 30 osób) według zasad ustalonych w pierwszej części realizowanej w roku 2010. Cele szkolenia to: wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne przy przeprowadzaniu analizy potrzeb szkoleniowych, konstruowaniu i realizacji programów szkoleniowych oraz ocenie ich efektywności. Poza tym uczestnicy szkolenia podwyższą swoje kompetencje w zakresie opracowania indywidualnych planów pracy. Ważnym elementem realizacji tego celu będzie pogłębienie współpracy szkolnego lidera zmian z regionalnym liderem wsparcia i wspólne planowanie przyszłej pracy. Ponadto, wymiernym efektem szkolenia będzie opracowanie scenariuszy zajęć dla Rad Pedagogicznych, które będą prowadzone przez szkolnych liderów zmian.

Komponent VII

Również w roku 2011, na Ukrainie, zostanie zrealizowany siódmy komponent. Głównym elementem tego komponentu będzie przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej (Rady Pedagogiczne szkół w regionach objętych działaniami szkolnych liderów zmian). Tematyka szkoleń będzie wynikała z potrzeb lokalnego środowiska oświatowego zdiagnozowanych przez szkolnych liderów zmian. Szkolenie zrealizuje przygotowany w trakcie 100-godzinnego szkolenia szkolny lider zmian we współpracy z liderem wsparcia (maj-wrzesień).

Cele szkolenia rad pedagogicznych: przygotowanie i wspieranie szkół we wprowadzaniu zmian prowadzących do podnoszenia jakości pracy szkół, wyrównywanie szans edukacyjnych, doskonalenie umiejętności planowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego przez nauczycieli.

Komponent VIII

W ramach ósmego komponentu zostaną opracowane i wydane (październik 2011) materiały prezentujące przykłady dobrych praktyk (indywidualne plany pracy szkolnych liderów zmian, scenariusze szkoleń Rad Pedagogicznych wysoko ocenione podczas realizacji). Głównymi celami opracowanych materiałów edukacyjnych będą: wymiana doświadczeń w zakresie pracy szkolnych liderów zmian oraz promocja projektu „Liderzy Inicjatyw Oświatowych”.

Osobami odpowiedzialnymi za opracowanie i redakcję merytoryczną materiałów edukacyjnych będą liderzy wsparcia w 12 ośrodkach doskonalenia przy współpracy ze szkolnymi liderami zmian. CODN po redakcji merytorycznej i językowej wyda te materiały w postaci 12 zeszytów w skoroszycie (nakład 1000 sztuk).

Komponent IX 

Realizację trzyletniego projektu „Liderzy Inicjatyw Oświatowych” zakończy konferencja podsumowująca projekt, która odbędzie się w listopadzie 2011 roku, w Warszawie (Polska). Uczestnikami konferencji będą liderzy wsparcia, szkolni liderzy zmian, pracownicy Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, Kuratoriów Oświaty Ukrainy, dyrektorzy 12 ośrodków Doskonalenia Nauczycieli Ukrainy, przedstawiciele strony polskiej zaangażowani w realizację projektu. Przewidywana liczba uczestników: ok. 150 osób. Głównym celem konferencji będzie podsumowanie realizacji projektu i prezentacja i promowanie jego efektów. Ponadto zostaną określone możliwości kontynuowania realizacji idei projektu w kolejnych latach, na terenie całej Ukrainy.

Efekty realizacji trzyletniego projektu „Liderzy Inicjatyw Oświatowych”:

  • wyszkolenie 60 liderów wsparcia przygotowanych do wspierania szkolnych liderów zmian oraz podejmowania z nimi działań innowacyjnych na terenie szkoły związanych z rozwojem zawodowym nauczycieli
  • wyszkolenie 360 szkolnych liderów zmian przygotowanych do pracy z radami pedagogicznymi w zakresie wdrażania zmian systemowych, wspierania rozwoju zawodowego nauczyciela, wyrównywania szans edukacyjnych,
  • przeszkolenie przedstawicieli Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz Kuratoriów Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz wspierania działań innowacyjnych w 12 obwodach biorących udział w projekcie
  • wydanie materiałów edukacyjnych (przykłady dobrej praktyki, scenariusze zajęć).

Działania realizowane w ramach projektu w 12 ośrodkach zostaną upowszechnione przez partnerów projektu w kolejnych latach na terenie całej Ukrainy w ramach polityki zrównoważonego rozwoju. Gwarancją powodzenia tego procesu będą przygotowani w projekcie liderzy wsparcia i szkolni liderzy zmian, których promować i wpierać będą pracownicy Ministerstwa i Kuratoriów oraz dyrektorzy szkół.

Struktura zmian

Proponowana zmiana w projekcie to przygotowanie do pracy z nauczycielami i Radami Pedagogicznymi szkolnych liderów zmian, którzy będą łącznikami pomiędzy ośrodkiem regionalnym i powiatowym a szkolą w gminie. Szkolni liderzy zmian będą wspierali wyznaczone szkoły (około 5) do wdrażania zmian, innowacji i rozwoju zawodowego nauczycieli. Będą oni w stałym kontakcie i wspierani przez liderów wsparcia, ulokowanych w regionalnych i powiatowych ośrodkach doskonalenia nauczycieli. 

Ostatnia aktualizacja: