Rok 2010

Komponent III

Trzeci komponent, w roku 2010, będzie realizowany w Polsce.
W miesiącach marzec – czerwiec odbędą się szkolenia liderów wsparcia z Ukrainy w Ośrodku szkoleniowym CODN w Sulejówku. W 100-godzinnym szkoleniu wezmą udział osoby wyłonione w przeprowadzonej rekrutacji w 2009 roku. Z rekrutowano 60 osób po 5 osób z każdego z 12 regionalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli – Kijów, Lwów, Wołyń, Ługańsk, Odessa, Czerkasy, Połtawa, Donieck, Charków, Użhorod, Krym, Czernichów. Są to osoby, które zostały przygotowane do pracy z dorosłymi – kurs edukatorski- w 2007/2008 roku podczas realizowanych przez CODN projektów dla Ukrainy w ramach programu Polska – Pomoc lub projektów organizowanych przez Bank Światowy. Szkolenia odbędą się w 2 grupach po 30 osób. Celem szkolenia będzie doskonalenie umiejętności związanych z pracą lidera wsparcia oraz przygotowanie do poprowadzenia szkoleń dla szkolnych liderów zmian. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i będą doskonalić umiejętności z następujących obszarów tematycznych: kierowanie zespołem, zarządzanie zmianą, diagnoza potrzeb szkoleniowych, planowanie procesu doskonalenia, ewaluacja, zarządzanie jakością, zarządzanie projektem, opracowanie scenariusza szkolenia dla szkolnych liderów zmian.

Komponent IV

Czwarty komponent, szkolenie dla pracowników Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz Kuratoriów (Liderzy zmian), również odbędzie się w Polsce w Ośrodku szkoleniowym w Sulejówku. Szkolenie realizowane będzie w trakcie 2 zjazdów 50-godzinnych (marzec – czerwiec) – łącznie 100 godzin. W szkoleniu wezmą udział przedstawiciele ukraińskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz 12 obwodowych Kuratoriów Oświaty, przedstawiciele Dyrektorów szkół oraz Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (30 osób).

Głównym celem szkolenia będzie wzbogacenie wiedzy uczestników i doskonalenie umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego wykonywania zadań związanych z wdrażaniem systemowych rozwiązań edukacyjnych. Ponadto szkolenie pozwoli na doskonalenie kompetencji kierowniczych oraz wsparcie działań kadry kierowniczej instytucji i placówek oświatowych w zakresie zarządzania strategicznego i własną instytucją, zasobami ludzkimi oraz wdrażania zmian na poziomie szkoły. Ważnym elementem szkolenia będzie poszukiwanie modelowych rozwiązań współpracy instytucji edukacyjnych Ukrainy w procesie wprowadzania zmian. Szkolenie dotyczyć będzie następujących obszarów: komunikacja interpersonalna, zarządzanie zmianą, zarządzanie jakością, zarządzanie efektywnością osobistą, zarządzanie projektem, rozwiązywanie problemów.

Komponent V

Piąty komponent zostanie zrealizowany w maju 2010 na Ukrainie i swoim zasięgiem obejmie 12 regionów, z których pochodzą liderzy wsparcia i w których powołani zostaną szkolni liderzy zmian. Zorganizowana ona będzie we Lwowie na przełomie kwietnia i maja podczas corocznego Ogólnokrajowego Forum Wydawnictw Edukacyjnych( jest niezmiernie popularne i znaczące przedsięwzięcia na Ukrainie).

Głównym elementem będzie konferencja dla dyrektorów szkół, nauczycieli i przedstawicieli władz oświatowych Celem konferencji będzie promocja projektu oraz pozyskanie wsparcia we wdrażaniu projektu na Ukrainie na podstawowym szczeblu systemu edukacji jakim jest szkoła. Jest to niezwykle ważne ze względu na rolę i pozycję dyrektora szkoły w ukraińskim systemie. Cel ten realizowany będzie głównie poprzez przekazanie informacji o roli i zadaniach szkolnych liderów zmian, zakresu szkoleń przygotowanych dla nich (z uwzględnieniem ewentualnych propozycji dyrektorów). Ponadto, istotnymi celami, jakie zostaną zrealizowane to promowanie zmian systemowych związanych z podnoszeniem jakości pracy szkół, rozwojem zawodowym nauczycieli oraz wyrównywaniem szans edukacyjnych.

Komponent VI

Kolejny komponent składa się z dwóch części.

Część pierwsza – szkolenia szkolnych liderów zmian zrealizowana zostanie w terminie wrzesień – listopad 2010 na Ukrainie, natomiast druga część szkolenia w marcu i kwietniu 2011 roku.
W ramach przygotowania szkolenia dla szkolnych liderów zmiany podjęte zostaną następujące działania: rekrutacja uczestników, zapewnienie warunków organizacyjno-szkoleniowych (noclegi, wyżywienie, sale szkoleniowe, wyposażenie sal, materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia).
Za stronę organizacyjno-merytoryczną odpowiedzialni są liderzy wsparcia ośrodka regionalnego, w którym odbywa się szkolenie. Rekrutacja odbędzie się na podstawie ankiet zgłoszeniowych i rozmowy kwalifikacyjnej oraz rekomendacji dyrektora szkoły.
Do udziału w 100 – godzinnym szkoleniu (w trakcie dwóch 50-godzinnych zjazdów) zostanie zrekrutowanych 360 osób (12 grup obwodowych po 30 osób). Zajęcia poprowadzą ukraińscy trenerzy – liderzy wsparcia, przeszkoleni w roku 2010. Zasadą realizacji części szkoleniowej będzie wymiana trenerów – liderów wsparcia między ośrodkami regionalnymi. Ten sposób organizacji szkoleń – wymiana kadry pomiędzy regionalnymi ośrodkami doskonalenia jest odpowiedzią na priorytet Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, którym jest mobilność rozumiana, jako wymiana kulturowa, językowa, mentalna między różnymi częściami kraju zmierzająca do niwelowania różnic oraz budowania platformy spójności i porozumienia.
Każdy z ośrodków odpowiada za rekrutację i organizację szkolenia szkolnych liderów zmian.
Głównym celem szkolenia będzie przygotowanie uczestników do pełnienia roli szkolnego lidera zmiany. Główny cel zostanie zrealizowany przez następujące cele szczegółowe:

  • doskonalenie kompetencji związanych z prowadzeniem zajęć z nauczycielami i zarządzaniem projektami edukacyjnymi
  • przygotowanie uczestników szkolenia do pracy edukatorskiej oraz efektywnego i twórczego prowadzenia działań edukacyjnych w środowisku lokalnym.

Szkolenie dotyczyć będzie następujących obszarów:

  • specyfika pracy z dorosłym (komunikacja, praca z grupą)
  • diagnoza potrzeb szkoleniowych, planowanie procesu doskonalenia
  • organizacja szkolenia (metody i formy pracy)
  • ewaluacja

Zajęcia prowadzone przez liderów wsparcia będą superwizowane przez specjalistów z Polski. Będzie to ważny element wsparcia trenerów w obszarze doskonalenia kompetencji dotyczących prowadzenia zajęć z dorosłymi, a także element monitoringu realizowanych szkoleń, organizacji i wydatkowania środków projektowych. 

Ostatnia aktualizacja: