Rok 2009

Komponent I 

Pierwszy komponent projektu to konferencja promująca projekt i seminarium szkoleniowo – organizacyjne.

Realizacja projektu w pierwszym etapie w 2009 roku będzie miała miejsce na Ukrainie. W listopadzie, w Kijowie odbędzie się konferencja oraz seminarium szkoleniowo – organizacyjne. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektorzy 12 ośrodków doskonalenia nauczycieli z następujących miast: Kijów, Lwów, Wołyń, Ługańsk, Odessa, Czerkasy, Połtawa, Donieck, Charków, Użhorod, Krym , Czernichów oraz potencjalni liderzy wsparcia (po 5 osób z każdego z 12 ośrodków doskonalenia nauczycieli). Konferencja zakłada uczestnictwo około 150 osób. Głównymi celami konferencji są promocja projektu i zapoznanie z jego założeniami. Ponadto w trakcie konferencji nastąpi prezentacja partnerów w projekcie (Ukraina, Polska) i przedstawienie historii współpracy instytucji zaangażowanych w realizację projektu „Liderzy Inicjatyw Oświatowych”, zasad finansowania, promocja programu Polskiej Pomocy.

Drugim elementem spotkania w Kijowie będzie seminarium organizacyjno – szkoleniowe. Uczestnikami seminarium będą dyrektorzy 12 ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz potencjalni liderzy wsparcia. Celem seminarium będzie wyłonienie liderów wsparcia (poprzez rozmowy kwalifikacyjne weryfikujące dane z formularzy zgłoszeniowych) oraz określenie ich roli i zadań w realizowanym projekcie, omówienie zadań ośrodków zaangażowanych w realizację projektu, ustalenie zasad współpracy pomiędzy partnerami, szczegółowego harmonogramu realizacji projektu, sposobów monitoringu i ewaluacji, podpisanie umów między partnerami ukraińskimi i polskimi.

Po dokonaniu kwalifikacji odbędzie się szkolenie integracyjno – komunikacyjne dla przyszłych liderów wsparcia, celem tego krótkiego (16 godzinnego ) szkolenia będzie prezentacja uczestników i ich instytucji, warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz prezentacja tematyki objętej projektem.

Głównym organizatorem konferencji i seminarium organizacyjnego będzie strona ukraińska, a współorganizatorem strona polska (CODN).

Cały komponent nie odbył się ze względu na pandemię grypy oraz ogłoszoną kwarantannę na Ukrainie. Postanowiono jeszcze w 2009 roku zrealizować rekrutację uczestników oraz badanie zasobów i potrzeb grupy poprzez zmieniając metodę pracy z warsztatów na analizę dokumentów (ankiety badawcze i formularze zgłoszeniowe) oraz wywiady z uczestnikami przeprowadzone w formie dystancyjnej za pośrednictwem nowoczesnych TIK. Konferencja została przesunięta do zrealizowania w 2010 roku .

Komponent II

W 2009 roku kolejnym bardzo ważnym komponentem będzie opracowanie i przetłumaczenie materiałów edukacyjnych dla uczestników szkoleń. Pracownicy Ministerstwa Oświaty i Nauki z przedstawicielami Kuratorium otrzymają zbiór materiałów szkoleniowych przydatny do dalszej samodzielnej pracy zawodowej a liderzy wsparcia otrzymają zestaw materiałów ćwiczeniowych do dalszej pracy szkoleniowej. Ten komponent został zrealizowany.

Ostatnia aktualizacja: