Zasady i procedury udzielania rekomendacji

 1. Rekomendacja jest udzielana łącznie przez wszystkie instytucje odpowiedzialne za wdrażanie systemu rekomendacji: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. O uzyskanie rekomendacji może  ubiegać się podmiot odpowiedzialny za program profilaktyczny / promocji zdrowia psychicznego.
 3. Podmiot ubiegający się o rekomendację przesyła wniosek aplikacyjny (opis programu wraz z wymaganymi załącznikami) do Zespołu na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 
02-776 Warszawa 
ul. Dereniowa 52/54

oraz w formie elektronicznej na adres:

anna.radomska@kbpn.gov.pl lub anna.borucka@kbpn.gov.pl

 1. Opis programu powinien być sporządzony na obowiązującym druku formularza wniosku
 2. Program jest oceniany przez Zespół do Spraw Rekomendacji i Oceny Programów, w skład którego wchodzą przedstawiciele Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Zespół dokonuje wstępnej oceny wniosku pod względem spełnienia kryteriów formalnych (kompletność, zakres merytoryczny).
 4. Wniosek spełniający kryteria formalne zostaje poddany dalszej ocenie merytorycznej pod względem zgodności programu ze standardami jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
 5. Spełnienie poszczególnych kryteriów jakości programu jest punktowane. Ocena jest dokonywana na Arkuszu oceny programu.
 6. W zależności od liczby uzyskanych punktów program może uzyskać rekomendację na jednym z trzech poziomów rekomendacji:
  • I poziomu rekomendacji tzw. „program obiecujący” – uzyskanie min. 50 punktów
  • II poziom rekomendacji tzw. „dobra praktyka” – uzyskanie min. 65 punktów
  • III poziom rekomendacji tzw. „program modelowy” – uzyskanie min. 80 punktów

Spełnienie przez program wszystkich kryteriów jest równoznaczne z uzyskaniem 100 punktów (ocena maksymalna).

 1. Ocena programu w przypadku I poziomu rekomendacji jest dokonywana przez Zespół ds. rekomendacji.
 2. W przypadku rekomendacji na poziom II i III wymagana jest dodatkowa ocena programu przez dwóch zewnętrznych recenzentów.
 3. Rekomendacja jest przyznawana na okres 5 lat, rok przed upływem terminu ważności rekomendacji, podmiot odpowiedzialny za program, otrzyma pismo z prośbą o aktualizację danych o programie.
 4. Informacje o programach, które uzyskają rekomendację, zostaną umieszczone w elektronicznym banku programów rekomendowanych.

Źródło: KBPN (www.narkomania.gov.pl)

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2018