Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów – Bliżej siebie

Seminarium kontaktowe„Bliżej siebie” 

Wychodząc naprzeciw corocznie odwiedzającym Polskę młodym Izraelczykom, oraz ich opiekunom, przewodnikom, nauczycielom, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza grupę polskich i izraelskich nauczycieli, inspirując ich do podążania śladami społeczności żydowskiej, poznawania historii i kultury swoich przodków żyjących na terenach Polski oraz wskazując na potrzebę spotkań młodzieży z dwóch krajów.
Działanie to jest wynikiem podjętej w 2002 roku współpracy z Ministerstwem Edukacji Kultury i Sportu Izraela, Instytutem Polskim w Tel Avivie oraz Instytutem Yad Vashem, której celem jest przygotowanie nauczycieli z Polski i Izraela do organizacji i przebiegu wspólnych spotkań młodzieży w czasie ich corocznych przyjazdów do Polski.

Adresatami seminarium kontaktowego są nauczyciele polscy, reprezentujący miasta i szkoły objęte programem spotkań młodzieży oraz nauczyciele ze szkół izraelskich przyjeżdżających do Polski. Tematyka seminarium skoncentrowana jest wokół kwestii zainteresowania młodych ludzi historią obu narodów z jej zawiłościami i jasnymi kartami. Omawiane są również sprawy metodologii pracy z młodymi Izraelczykami i Polakami w czasie wspólnych spotkań.

Ponadto, program spotkania jest tak skonstruowany, by służył: wyposażeniu uczestników seminarium w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauczania o historii i kulturze mniejszości żydowskiej w Polsce oraz historii Holokaustu i jego skutkach, wymianie doświadczeń edukacyjnych w zakresie nauczania o stosunkach polsko – żydowskich, wzbogaceniu warsztatu pracy i dał wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli w nauczaniu o Holokauście, przygotowaniu nauczycieli do realizacji wspólnych spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej.

Uczestnikom przedstawione są przykładowe scenariusze i schematy zajęć dla młodzieży polskiej i izraelskiej.
W trakcie seminarium kontaktowego polscy i izraelscy nauczyciele planują i przygotowują się do organizacji spotkania w trzech obszarach.:

  1. integracji grupy poprzez wspólne zabawy, tańce, gry i prezentacje,
  2. zajęć warsztatowych realizowanych w oparciu o wybrany scenariusz z przygotowywanej publikacji polsko- hebrajskiej „Zachować pamięć”,
  3. aktywności np. wspólne uroczystości przy polsko-żydowskich miejscach pamięci.

Bez wątpienia możliwość osobistych kontaktów pomiędzy nauczycielami polskimi i izraelskimi, wymiana doświadczeń, zapoznanie się z metodami pracy, sukcesami i problemami, których obie grupy doświadczają ucząc o polsko – żydowskiej historii i współczesności jest podstawową zaletą i sukcesem seminarium. Do tej pory przeszkolono ok. 209 nauczycieli z Polski i Izraela.

Publikacja „Zachować pamięć”, której celem jest wspieranie nauczycieli w przygotowaniu młodzieży przed spotkaniami i w trakcie spotkań w polskiej szkole, promowanie wiedzy na temat mniejszości żydowskiej w Polsce, zachęcenie nauczycieli do stosowania metod i technik nauczania (w tym „metody projektu”). Scenariusze zawarte w publikacji dotyczą wspólnej historii Polaków i Żydów oraz tworzenia wspólnej kultury. Ich tematy to: Poznajmy się, Nasi bohaterowie, Złoty wiek Polaków i Żydów w Rzeczpospolitej, Tadeusz Kościuszko i Berek Joselewicz – dwaj bohaterowie. Polacy i Żydzi w walce o niepodległość Polski pod zaborami, Razem czy osobno – Polacy i Żydzi w walkach o niepodległość Polski pod zaborami, Janusz Korczak – ludzki pomost pomiędzy dwoma narodami, Losy spotykają się na placu.

Nakład publikacji zostal wyczerpany. Planowana jest jej aktualizacja i kolejne wydanie w  2013 roku. 

Koordynator:
Ewa Bobińska
Ośrodek Rozwoju Edukacji
tel. 22 345 37 51/52
e-mail: ewa.bobinska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: