Partnerstwo Wschodnie „Liderzy Inicjatyw Oświatowych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji dawny Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli będąc placówką podległą i realizującą politykę edukacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej był odpowiedzialny za wdrażanie zmian związanych z reformą oświaty, zmian systemowych w tym awansu zawodowego nauczycieli, doskonalenia kadr zarządzania oświatą − programy TERM, Nowa Szkoła, Nowa Matura, Gimnazjum 2002, Edukator, Ekspert. CODN był pierwszą placówką przygotowującą kadrę edukatorów z zakresu zarządzania oświatą, pierwszy wprowadził systemowe szkolenia grup trenerskich i kursów kwalifikacyjnych, co okazało się efektywnym i innowacyjnym rozwiązaniem przynoszącym duże sukcesy. Podjęcie przez CODN realizacji projektu „Liderzy Inicjatyw Oświatowych” wiąże się z wieloletnim doświadczeniem pracowników ośrodka w prowadzaniu reform i zmian systemowych oraz przygotowywaniu trenerów/edukatorów. Nasze kompetencje zdobywano w czasie szeroko pojmowanej edukacyjnej działalności szkoleniowej kompleksowo obejmujące: planowanie, organizowanie, prowadzenie szkoleń, wydawanie publikacji, przeprowadzanie ewaluacji oraz wykorzystanie jej wyników w celu poprawy jakości pracy placówek.

Projekt "Liderzy Inicjatyw Oświatowych" jest formą kontynuacji i rozszerzenia wcześniejszych projektów realizowanych na Ukrainie od 2005 roku. Pierwszy projekt dotyczył zakładania i funkcjonowania szkolnych klubów europejskich. Uczestnikami było 20 dyrektorów. Kolejny projekt z 2006 dotyczył edukacji europejskiej i euroatlantyckiej, w którym udział wzięło 100 nauczycieli i dyrektorów z całej Ukrainy. W 2007 r. w projekcie, “Jakość w edukacji" przeszkolono 27 dyrektorów regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli do planowego kierowania rozwojem tych instytucji.

W tym samym roku CODN po raz pierwszy przystąpił do programu Polskiej Pomocy realizując projekt "Liderzy edukacji europejskiej " przygotowując 63 liderów do pracy z nauczycielami. Efektem tego projektu było przeszkolenie 1000 nauczycieli na Ukrainie. W 2008 r. kontynuując formułę szkoleń edukartorskich zrealizowano projekt "Edukacja międzykulturowa", którego celem było przygotowanie 50 liderów do prowadzenia zajęć z nauczycielami w obszarze edukacji międzykulturowej, którzy przeszkolili 1500 nauczycieli na Ukrainie. Ważnym elementem tego projektu było szkolenie dla ukraińskich i polskich dyrektorów szkół i przygotowanie ich do organizacji wymian młodzieży. Elementem wspomagającym wymienione projekty było wydanie ukraińskiej wersji publikacji CODN: „Ukraina w Europie”, „Poradnik edukatora,” „Edukacja międzykulturowa.”

Tegoroczny projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań i doświadczeń na polu edukacji na Ukrainie, ale przede wszystkim odpowiedzią na zgłaszane potrzeby ukraińskiego środowiska oświatowego dotyczącego systemowego wdrożenia zmian jakościowych w edukacji szczególnie w obszarze rozwoju zawodowego nauczycieli. Partnerzy Ukraińscy zgłaszali potrzebę przygotowania nauczycieli – szkolnych liderów zmian, gotowych do wdrażania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w szkołach, jako brakującego ogniwa pomiędzy ośrodkami, a szkołami w procesie doskonalenia nauczycieli.
W projekcie "Liderzy Inicjatyw Oświatowych” będziemy promować systemowe zmiany związane z podnoszeniem jakości pracy szkół, rozwojem zawodowym nauczycieli oraz wyrównywaniem szans edukacyjnych. Projekt wpisuje się w priorytety Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, którymi są mobilność, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój zawodowy nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowanao przygotowanie dwóch grup nauczycieli oraz jednej grupy pracowników administracji oświatowej: liderów wsparcia, szkolnych liderów zmian i liderzy zmian których rolą będzie doskonalenie Rad Pedagogicznych w okręgach, diagnozowanie i planowanie działań związanych z rozwojem zawodowym nauczycieli i wprowadzanie zmian edukacyjnych na poziomie szkół.

CODN jako pierwszy podjął się zadania przygotowania i zrealizowania projektu długofalowego – trzyletniego, kompleksowego, złożonego z wielu zadań, obejmującego wszystkich odpowiedzialnych i zainteresowanych wprowadzeniem trwałych, systemowych zmian w oświacie na Ukrainie od Ministerstwa Edukacji do szkoły. 

Schemat projektu „Liderzy Inicjatyw Oświatowych”

 

Ostatnia aktualizacja: