Pamięć i edukacja – uczymy się od siebie

Polsko – francuskie nauczanie o Zagładzie
 
Polska i Francja są państwami członkowskimi International Holocaust Remembrance Alliance IHRA, które podpisały Deklarację Sztokholmską z 2000 roku, w której zobowiązały się współpracować w celu przyjęła na siebie zobowiązania wzmacniania, rozwoju i upowszechniania wiedzy, badań o Zagładzie, należytego poziomu edukacji i upamiętnienia tego wydarzenia.
 
Od roku 2010 Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Memorial de la Shoah nawiązały stałą współpracę w obszarze nauczania o Holokauście. Celami polsko-francuskich projektów jest: zapoznanie nauczycieli z najnowszymi osiągnięciami nauki historycznej w zakresie historii i kultury Żydów; uświadomienie zmian dokonujących się w interpretacji wydarzeń i procesów historycznych, zwłaszcza w historii najnowszej, rozwijanie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji przekazów źródłowych, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do nauczania o prawach człowieka i o historii mniejszości żydowskiej w Polsce oraz o historii Holokaustu i jego skutkach, wzbogacenie warsztatu pracy, wsparcie metodyczne o doświadczenie międzynarodowe.
 
Od pięciu lat organizujemy czterodniowe seminarium dla polskich nauczycieli w Memoriale de la Shoah w Paryżu. Program seminarium obejmuje nie tylko problematykę Holokaustu z francuskiej perspektywy, tzn. przebieg Holokaustu we Francji, działalność rządu w Vichy, ale problematykę nazizmu jako ideologii, role propagandy w kształtowaniu stosunku do Żydów oraz szereg innych aspektów, w tym współczesną politykę historyczną we Francji. Obok tych bardzo ważnych zagadnień realizowanych w postaci wykładów, prelekcji i dyskusji program uwzględniona wymianę doświadczeń pomiędzy francuskimi i polskimi nauczycielami, co pozwala na wniknięcie w specyfikę metodyki nauczania o Holokauście w obu państwach.
 
Od roku 2014 po raz pierwszy zorganizowaliśmy dla nauczycieli z Francji i Polski warsztat pedagogiczny „Jak uczyć o historii Zagłady” jest on ukoronowanie pięcioletniej współpracy ORE i Memorial de La Shoah, której głównym spoiwem było i jest przygotowanie nauczycieli do nauczania o Holokauście. Celem warsztatu jest szeroko rozumiana wymiana doświadczeń oraz refleksja nauczycielek i nauczycieli z obu krajów na temat metod i technik edukacyjnych, związanych z nauczaniem o Zagładzie. Spotkanie edukatorów Holokaustu z różnych regionów Francji i Polski z pewnością daje początek nowym przedsięwzięciom, różnym formom współpracy, da możliwość stworzenia jeszcze głębszej i szerzej zakrojonej wymiany nauczycielskich doświadczeń Projekt ten obejmuje: prezentacje, warsztaty i wykłady prowadzone przez przedstawicieli obu stron projektu, dyskusje o filmach poświęconych Shoah, wizyty w miejscach związanych z historią (Tykocin) i Zagładą (Treblinka) Żydów polskich, zwiedzanie Muzeum POLIN w Warszawie.
 
 
Koordynator:
Ewa Bobińska
Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich
Ośrodek Rozwoju Edukacji
tel. (22) 345 37 51

e-mail: ewa.bobinska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: