Odkrywamy Prawo Humanitarne

Projekt „Odkrywamy Prawo Humanitarne” przyczynia się do kształtowania ważnych umiejętności: rozumienia godności ludzkiej i działalności humanitarnej; rozpoznawania działalności humanitarnej w życiu codziennym; uświadomienia złożoności bytów, jakie mogą stanąć przed obserwatorem, gdy jest on świadkiem zagrożenia godności lub życia człowieka; wskazywanie na dylematy i ich skutki w sytuacjach walki. 

Celem programu jest:
  • przygotowanie doradców metodycznych, konsultantów, nauczycieli do wdrażania programu „Odkrywamy Prawo Humanitarne” w polskim środowisku oświatowym (na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego);
  • wyposażenie w wiedzę na temat zasad i przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego;
  • wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania okoliczności łamania prawa oraz podejmowania racjonalnych i skutecznych działań w przypadku wystąpienia zagrożeń indywidualnych i zbiorowych;
  • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym;
  • przygotowanie do udziału w życiu różnych społeczności; kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań;
  • doskonalenie umiejętności oceny stanowisk i działań uczestników życia publicznego z punktu widzenia podstawowych wartości życia społecznego;
  • doskonalenie umiejętności trafnej oceny moralnej podejmowanych działań. 
Program był realizowany przez CODN od 2004 roku. W jego ramach wydano książkę „Odkrywamy prawo humanitarne” w 2005 roku. W ramach prac Zespołu Koordynującego wdrażanie i monitorowanie programu „Odkrywamy Prawo Humanitarne (EHL)” w szkołach i placówkach oświatowych w 2009 r. stworzono projekt dotyczący badania opinii nauczycieli i uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz gimnazjach nt. realizacji treści dotyczących prawa humanitarnego. Jego celem było zebranie informacji dotyczących zasięgu, treści oraz sposobów realizacji zajęć dotyczących prawa humanitarnego w szkołach ponadgimnazjalnych i w gimnazjach. Badanie zostało zrealizowane dzięki wykorzystaniu elektronicznej wersji ankiety dla nauczycieli oraz dla uczniów. Nauczyciele zostali poinformowani o możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety dzięki pomocy Kuratoriów Oświaty, które zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poproszone o pomoc w realizacji badania przez poinformowanie określonej części dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz części dyrektorów gimnazjów zgodnie z założeniami próby badawczej. Elektroniczne ankiety zostały zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji. Raport został opublikowany w 2010 r. W roku 2011 obyła się konferencja pt. Program Edukacyjny „Odkrywamy Prawo Humanitarne” – nowy podręcznik, nowe wyzwania. Jej głównym tematem była prezentacja nowego podręcznika w polskiej wersji językowej oraz zawartych w nim treści merytorycznych i metod nauczania.
 
W dniu 5.10.2012 roku podpisaliśmy (ORE i PCK) porozumienie, na mocy którego będziemy współpracować w obszarze wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Pierwszym wspólnym zadaniem jest zorganizowanie cyklu kursów e-learningowych poświęconych międzynarodowemu prawu humanitarnemu konfliktów zbrojnych.
Pierwsza edycja kursu rozpocznie się 19.11. Sylabus kursu i inne informacje można będzie znaleźć na stronie www.oph.ore.edu.pl od dnia 5.11.2012.
Serdecznie zapraszamy Państwa na tę formę doskonalenia zawodowego.
 
Koordynator:
Waldemar Krawiec
Wydział Informacji i Promocji
Ośrodek Rozwoju Edukacji 
tel. 22 345 37 48
e-mail: waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: