Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się nauczanie, ocenianie

 
Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się nauczanie, ocenianie jest polską wersją dokumentu Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment; Un Cadre Européeen Commun de Réféerence pour les langues: Apprendre, Enseigner, Évaluer), który powstał w wyniku dziesięcioletnich prac badawczych prowadzonych przez grupę wybitnych ekspertów z państw-członków Rady Europy – był wielokrotnie konsultowany i weryfikowany.
 
Publikacja jest adresowana do wszystkich zajmujących się kształceniem językowym oraz do uczących się języków. Propaguje takie metody nauczania języków nowożytnych, które kształcą niezależność w myśleniu, ocenie i działaniu, w połączeniu z umiejętnością sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w życiu społecznym. Szczegółowo określa zakres wiedzy, sprawności i umiejętności wymagany na poszczególnych poziomach biegłości językowej. Jest obowiązkową lekturą wszystkich, zajmujących się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, opracowywaniem podstaw programowych i programów nauczania, określaniem standardów wymagań egzaminacyjnych, autorów podręczników i materiałów dydaktycznych.
 
 
Polska wersja dokumentu została przetłumaczona przez dr Waldemara Martyniuka i wydana przez redakcję czasopisma „Języki Obce w Szkole” w 2004 r.

Załączniki:

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się nauczanie, ocenianie

Ostatnia aktualizacja: