Szkolna Interwencja Profilaktyczna – Upowszechnianie programu

Sprawozdanie z realizacji programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” – 2018 r.

Monitoring realizacji programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” (SIP) za rok 2018 został przeprowadzony w styczniu i lutym 2019 r. Odpowiedzi dotyczące realizacji działań przesłało 42 spośród 62 instruktorów programu.

Program jest realizowany w całej Polsce przez rekomendowanych instruktorów, którzy w 2018 r. przeszkolili:

  • 259 rad pedagogicznych – ogółem 7 848 kolejnych nauczycieli uczestniczących w I etapie wdrażania programu;
  • 89 grup nowych realizatorów – ogółem 1 178 nauczycieli uczestniczących również w II etapie wdrażania programu (czyli 12-godzinnym treningu umiejętności prowadzenia interwencji profilaktycznej).

Instruktorzy promowali program także podczas seminariów i konferencji profilaktycznych: odbyły się cztery wydarzenia tego typu, w których udział wzięło 261 osób. Dodatkowo organizowano grupy wsparcia i superwizje dla realizatorów programu (łącznie cztery) oraz upowszechniano informacje o programie.

 

Szkolenie dla realizatorów jest dwuetapowe:

Etap I: Szkolenie dla rad pedagogicznych (w wymiarze 3 godzin zegarowych) pt.: Interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne jako element programu wychowawczo – profilaktycznego organizowane jest w szkole, która zgłosi gotowość do doskonalenia kompetencji nauczycieli w omawianym zakresie. Do udziału zachęcani są wszyscy nauczyciele (cała rada pedagogiczna).

Treści programowe:

  • Podstawowa wiedza o substancjach psychoaktywnych i jej praktyczne wykorzystanie.
  • Przedstawienie metody interwencji profilaktycznej.
  • Motywowanie nauczycieli do prowadzenia interwencji.

Etap II: Szkolenie dla nauczycieli – warsztat pt.: Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi przeznaczone jest dla tych osób, które w przyszłości będą podejmować działania interwencyjne i uczestniczyły w I etapie (szkoleniu rady pedagogicznej).

Treści programowe:

  • Zasady prowadzenia interwencji profilaktycznej w szkole; porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych.
  • Rozmowa interwencyjna z uczniem.
  • Rozmowa z rodzicami i pozyskiwanie rodziców do współpracy w rozwiązywaniu problemów dziecka – opracowywanie kontraktu.
  • Monitorowanie realizacji kontraktu.

Wskazane jest, aby szkoły brały pod uwagę oba etapy. Przeprowadzenie tylko jednej części szkolenia (I etapu – dla rady pedagogicznej lub II etapu – dla realizatorów) jest niezgodne z przyjętymi standardami jakości programu.

Dyrektorzy szkół i placówek lub instytucje zamawiają szkolenia bezpośrednio u rekomendowanego instruktora: lista Instruktorów programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna.

ORE nie pośredniczy w organizacji szkoleń dla szkół/placówek.

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2019